reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/209/13 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594) oraz art.211, art.217 ust.2 pkt 2, 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726; z 2011 Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707; z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów oraz wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać aktualizacji zadań inwestycyjnych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2013 roku, , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe - 54.674.281zł tego:

a) bieżące w wysokości 49.384.355zł,

b) majątkowe w wysokości 5.289.926zł

2) wydatki budżetowe - 57.241.379zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 48.710.391zł

b) majątkowe w wysokości 8.530.988zł

3) deficyt budżetowy gminy w kwocie 2.567.098zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Alla Gryc


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/209/13
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 maja 2013 r.

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania:Poroz. z JST

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

bieżące

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

Rodzaj zadania:Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

bieżące

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

50 326,00

0,00

3 593,00

53 919,00

85395

Pozostała działalność

50 326,00

0,00

3 593,00

53 919,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

50 326,00

0,00

3 593,00

53 919,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

42 777,00

0,00

3 021,00

45 798,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

7 549,00

0,00

572,00

8 121,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

89 000,00

0,00

22 530,00

111 530,00

90002

Gospodarka odpadami

7 000,00

0,00

22 530,00

29 530,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

0,00

22 530,00

22 530,00

bieżące

42 311 120,00

0,00

26 123,00

42 337 243,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

50 326,00

0,00

3 593,00

53 919,00

majątkowe

majątkowe

5 289 926,00

0,00

0,00

5 289 926,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 670 971,00

0,00

0,00

3 670 971,00

Rodzaj zadania:Zlecone

bieżące

6 947 112,00

0,00

0,00

6 947 112,00

Ogółem:

54 648 158,00

0,00

26 123,00

54 674 281,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 721 297,00

0,00

3 593,00

3 724 890,00

1) rozdz.85395 - zwiększono plan dochodów o kwotę 3.593zł z tytułu dotacji na realizację projektu w ramach POKL "Indywidualizacja nauczania",

2) rozdz.90002- środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 22.530zł na dofinansowanie zadania usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

100 000,00

33 210,00

133 210,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

0,00

33 210,00

33 210,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00

33 210,00

33 210,00

Razem:

200 000,00

33 210,00

233 210,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

4 694 619,00

-33 210,00

4 661 409,00

60016

Drogi publiczne gminne

3 474 619,00

-33 210,00

3 441 409,00

4300

Zakup usług pozostałych

150 000,00

-33 210,00

116 790,00

801

Oświata i wychowanie

20 240 681,00

0,00

20 240 681,00

80101

Szkoły Podstawowe

9 728 817,00

20 000,00

9 748 817,00

4140

Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

0,00

20 000,00

20 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 000,00

5 000,00

9 000,00

4260

Zakup energii

587 508,00

-5 000,00

582 508,00

80110

Gimnazja

3 902 064,00

-20 000,00

3 882 064,00

4260

Zakup energii

20 000,00

-20 000,00

0,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

50 326,00

3 593,00

53 919,00

85395

Pozostała działalność

50 326,00

3 593,00

53 919,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

42 777,00

3 021,00

45 798,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

7 549,00

572,00

8 121,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 116 228,00

22 530,00

6 138 758,00

90002

Gospodarka odpadami

1 145 000,00

22 530,00

1 167 530,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 084 600,00

22 530,00

1 107 130,00

Razem:

50 068 144,00

-7 087,00

50 061 057,00

Rodzaj: zlecone

Razem:

6 947 112,00

0,00

6 947 112,00

Ogółem wydatki, w tym

57 215 256,00

26 123,00

57 241 379,00

majątkowe

8 497 778,00

33 210,00

8 530 988,00

I. Objaśnienie dokonanych zmian w planie wydatków:

1) rozdz.60014 - dotacja celowa na opracowanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi powiatowej ul. Poddolna - Dziewiatowskiego,

2) rozdz.80101, rozdz.80110 - zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 16.05.2013r,

3) rozdz.85395 - realizacja projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki"Indywidualizacja nauczania" zakończenie projektu czerwiec br,

4) rozdz.90002 - dofinansowanie zadania "usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta.

II. W załączniku inwestycyjnym zwiększono środki na zadanie zawarte w poz.16

III. W załączniku nr 3 dokonano aktualizacji udzielonych dotacji z budżetu miasta.

Przewodnicząca Rady


Alla Gryc


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/209/13
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 maja 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2013(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty, pożyczki,papiery wartościowe

środki pochodzące z innych źródeł

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

1

600

60016

Przebudowa ulic: E. Orzeszkowej, Łagodnej, Słonecznej i Międzytory

2 339 019

2 339 019

1 540 064

38 300A
760 655B

Urząd Miasta Hajnówka

2

600

60016

Przebudowa ul. Duboisa

70 000

70 000

70 000

Urząd Miasta Hajnówka

3

600

60016

Przebudowa ul. Ptaszyńskiego

55 000

55 000

55 000

Urząd Miasta Hajnówka

4

600

60016

Przebudowa ul. Kolejki Leśne

200 000

200 000

200 000

Urząd Miasta Hajnówka

5

600

60016

Przebudowa ul. Żwirowej, ul.Żwirowej-łącznik

63 000

63 000

63 000

Urząd Miasta Hajnówka

6

600

60016

Przebudowa ul.Werpachowskiego

247 000

247 000

247 000

Urząd Miasta Hajnówka

7

600

60016

Wykonanie dokumentacji w ul. Zajęczej, ul. Rakowieckiego, ul. Wróblewskiego, ul. Pszenicznej oraz część ul. Urodzajnej, ul. Sarnia, ul. Stara Judzianka, Jesionowa

137 000

137 000

137 000

Urząd Miasta Hajnówka

8

600

60016

Wykonanie chodnika w ul. Poddolnej c.d

15 000

15 000

15 000

Urząd Miasta Hajnówka

9

600

60016

Opracowanie dokumentacji w ulicach Wiligi, Jastrzębiej, Miodowej, Słodkiej, Sikorki , A. Krajowej, Sokolej, Kukułki, Orzechowej, Niedźwiedziej

175 600

175 600

175 600

Urząd Miasta Hajnówka

10

630

63095

Opracowanie koncepcji parku przyrodniczego

20 000

20 000

20 000

Urząd Miasta Hajnówka

11

630

63095

Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego

2 177 271

1 915 956

196 497

1 719 459C

Urząd Miasta Hajnówka

12

700

70095

Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny

53 000

53 000

53 000

Urząd Miasta Hajnówka

13

700

70095

Opracowanie dokumentacji na termomodernizacje budynku przy ul. Armii Krajowej

47 000

47 000

47 000

Urząd Miasta Hajnówka

14

700

70005

Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich

165 000

165 000

165 000

Urząd Miasta Hajnówka

15

700

70005

Przygotowanie studium wykonalności częściowy zakup gruntów i uzbrojenie terenów przy ul. Rakowieckiego

15 000

15 000

15 000

Urząd Miasta Hajnówka

16

700

70005

Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego położonego przy ul. 3 Maja 59 s (działka nr 1056/39, 1056/41, 1056/43)

20 000

20 000

20 000

Urząd Miasta Hajnówka

17

720

72095

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa

28 254

28 254

28 254

Urząd Miasta Hajnówka

18

900

90005

Zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta Hajnówka poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej

4 584 044

4 584 044

366 702

1 008 511A*

3 208 831 C*

Urząd Miasta Hajnówka

19

900

90001

Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)

7 868 715

2 168 347

216 835

1 951 512C

Urząd Miasta Hajnówka

20

900

90004

Opracowanie dokumentacji na wykonanie fontanny w parku miejskim

23 000

23 000

23 000

Urząd Miasta Hajnówka

21

900

90015

Modernizacja oświetlenia w ul. 3 Maja (od wiaduktu do ronda oraz od ul. Batorego do Reja) ul. Piłsudskiego, Górna, Prosta, Wrzosowa, Bielska, Targowa, Białostocka i Sportowa;

264 000

264 000

264 000

Urząd Miasta Hajnówka

22

921

92116

Opracowanie dokumentacji na wykonanie łącznika budynku biblioteki przy ul. 3 Maja

15 400

15 400

15 400

Urząd Miasta Hajnówka

23

926

92601

Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej wraz z kosztorysem inwestorskim dla modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło Parku Wodnego

36 000

36 000

36 000

Urząd Miasta Hajnówka

24

926

92604

Opracowanie dokumentacji przebudowy boiska sportowego wielofunkcyjnego

25 000

25 000

25 000

Urząd Miasta Hajnówka

25

926

92604

Zakup przyczepy do samochodu

3 500

3 500

3 500

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ogółem

18 646 803

12 685 120

1 430 754

2 567 098

1 807 466

6 879 802

x

A - planowane do pozyskania dofinansowanie z innych źródeł

B - dotacja z budżetu państwa

C dofinansowanie ze środków europejskich

A* ; C* - planowane dofinansowanie ze środków programów europejskich.

Środki do budżetu wprowadzone zostaną po zawarciu umowy na dofinansowanie.

Przewodnicząca Rady


Alla Gryc


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/209/13
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 maja 2013 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2013 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.

Rozdz.

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

92109

Hajnowski Dom Kultury

980 000

2

92116

Miejska Biblioteka Publiczna

680 000

3

70001

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

30 000

4

60004

Zakład Komunikacji Miejskiej

670 000

5

92601

Park Wodny pływalnia

1 060 000

6

60013

Samorząd Województwa Podlaskiego

100 000

7

60014

Powiat Hajnowski

33 210

Ogółem

163 210

1 660 000

1 730 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Rozdz.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

80106

Niepubliczna jednostka systemu oświaty

76 000

2

85154

Promowanie trzeźwego stylu życie wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem

25 000

3

85154

Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży - Akcja Zima 2013

20 000

4

85154

Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży - Akcja Lato 2013

50 000

5

85154

Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową

10 000

6

90095

Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka

70 000

7

92105

Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka

40 000

8

92105

Organizacja festiwalu muzyki rockowej

10 000

9

92105

Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce

8 000

10

92105

Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce

30 000

11

92105

Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażoretek

25 000

12

92195

Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka

5 000

13

92195

Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka

2 000

14

92605

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:

367 000

-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki

80 000

-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej

80 000

- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej , w tym młodzieżowej piłki siatkowej (10 000)

200 000

- prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej

3 000

- trening umysłu-szachy

1 000

- powrót królowej sportu-lekkoatletyka

3 000

Ogółem

662 000

76 000

0

Przewodnicząca Rady


Alla Gryc

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Opaliński

Adwokat specjalizujący się m.in. w prawie rolnym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama