Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/198/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie nadania nazwy drodze gminnej nr 106661B na odcinku części wsi Niewodnica Kościelna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2013 r., poz. 594 ) Rada Gminy Turośń Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się drodze gminnej nr 106661B na odcinku oznaczonym numerem geodezyjnym 630 położonym w części wsi Niewodnica Kościelna w Gminie Turośń Kościelna, stanowiącym własność Gminy Turośń Kościelna, od zbiegu granic wsi Zalesiany i Markowszczyzna do drogi powiatowej 1543B - nazwęulica Działkowców,której przebieg został oznaczony kolorem czerwonym na załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Mularczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/198/2013
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 20 czerwca 2013 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Bogdan Mularczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe