Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/132/13 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 24 czerwca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dziadkowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15, art. 40, ust. 1 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 6r, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228 ), uchwala się, co następuje:

§ 1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące frakcje:

1) odpady zmieszane (niesegregowane);

2) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma);

3) odpady opakowaniowe ze szkła;

4) tworzywa sztuczne i metale;

5) zużyte baterie i akumulator;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

7) przeterminowane leki;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

9) zużyte opony;

10) chemikalia;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe;

12) opakowania wielomateriałowe;

13) odpady zielone;

14) popiół i żużel;

15) odzież i tekstylia.

§ 2. 1. Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości położonych na terenie Gminy określa regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziadkowice.

2. Odpady komunalne wytworzone przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy odbierane będą w każdej ilości.

3. Gmina przejmuje obowiązki w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki służące do zbierania odpadów komunalnych jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę.

§ 3. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) w zabudowie wielorodzinnej:

a) zmieszane odpady komunalne - 1 raz w tygodniu,

b) odpady zebrane selektywnie:

- szkło, papier i tektura - 1 raz w miesiącu,

- plastik, metal, opakowania wielomateriałowe - 1 raz w tygodniu,

2) w zabudowie jednorodzinnej:

a) zmieszane odpady komunalne - 1 raz w miesiącu,

b) szkło, plastik, metal, opakowania wielomateriałowe, papier i tektura - 1 raz na kwartał,

2. Odpady komunalne zmieszane i odpady zebrane selektywnie odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zgodnie z terminarzem ustalonym z przedsiębiorcą lub przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów oraz dowożone bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 4. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 5. Przeterminowane leki należy dostarczyć do punku selektywnej zbiórki odpadów.

§ 6. Chemikalia należy przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powstałe w gospodarstwach domowych odbierane będą od mieszkańców w ramach zbiórki organizowanej raz w roku przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów.

§ 8. Sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany w ramach mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez zbiórkę organizowaną raz w roku oraz na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów.

§ 9. Zużyte opony będą odbierane przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez zbiórkę organizowaną raz w roku oraz na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów.

§ 10. Popiół i żużel dostarczany przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 11. Odpady zielone będą przeznaczane do kompostowania lub dostarczane przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 12. Odzież i tekstylia dostarczane przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 13. Odpady budowlane powstałe w wyniku budowy, modernizacji i remontu należy gromadzić w specjalnych kontenerach zamówionych odpłatnie przez prowadzącego budowę czy remont lub w przypadku niewielkiego remontu prowadzonego samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 14. Określa się sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów:

1) punkt selektywnego zbierania odpadów prowadzony będzie przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu na zasadach określonych w umowie;

2) mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów zostanie uruchomiony raz w roku do zorganizowania odbioru odpadów zapisanych w § 7, 8 ,9 niniejszej uchwały;

3) w punkcie selektywnego zbierania odpadów przyjmowane będą nieodpłatnie rodzaje odpadów komunalnych wymienionych w § 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Traci moc uchwała Nr XV/104/12 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Walentyna Gołaszewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe