reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/134/13 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 24 czerwca 2013r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dziadkowice

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951, 2013 poz. 21, 228), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach, Rada Gminy Dziadkowice ustala co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziadkowice", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/119/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dziadkowice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Walentyna Gołaszewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/134/13
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 24 czerwca 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY DZIADKOWICE

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) nieczystościach ciekłych- rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

2) odpadach komunalnych- rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

3) stacjach zlewnych- rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;

4) właścicielach nieruchomości- należy przez to rozumieć współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; wykonawcy robót budowlanych w przypadku budowy;

5) zbiornikach bezodpływowych- rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;

6) zwierzętach domowych- rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

7) zwierzętach domowych- rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

2. W ramach odpadów komunalnych wyodrębnia się następujące rodzaje odpadów:

1) ulegające biodegradacji- rozumie się przez to odpady komunalne, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

2) wielkogabarytowe- rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

3) niebezpieczne- rozumie się przez to odpady komunalne, które zawierają składniki niebezpieczne oraz posiadają właściwości niebezpieczne określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.o odpadach(Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.);

4) niesegregowane- rozumie się przez to odpady komunalne nie poddane selektywnemu zbieraniu;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- rozumie się przez to sprzęt wymieniony w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym( Dz. U. Nr 180 poz. 1495 z późn. zm.), pochodzący z gospodarstw domowych lub z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, stanowiący odpady komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach;

6) budowlane- rozumie się przez to odpady pochodzące z budowy, remontów, demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.);

2) tworzywa sztuczne;

3) odpady opakowaniowe ze szkła, w tym szkoło bezbarwne i kolorowe;

4) metale;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odzież i tekstylia;

7) odpady zielone;

8) odpady wielkogabarytowe;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe;

10) zużyte opony;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12) przeterminowane leki i chemikalia;

13) zużyte bateria i akumulatory;

14) popiół i żużel z palenisk domowych.

2. Pozostałości z sortowania uzyskane w drodze selektywnej zbiórki odpadów nie mogą zawierać rodzajów odpadów wymienionych w ust. l.

§ 2. l. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia z części nieruchomości służących do użytku publicznego błota, śniegu i lodu niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę występujących potrzeb.

2. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia mogą być gromadzone w miejscach nie powodujących zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, a w przypadku braku możliwości takiego gromadzenia usunięte z nieruchomości.

3. W przypadku oblodzenia należy część nieruchomości służącej do użytku publicznego posypać piaskiem lub innym środkiem zapobiegającym śliskości w celu jej zlikwidowania.

§ 3. l. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem:

1) mycia jedynie nadwozia samochodu;

2) mycia na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości;

3) mycia przy użyciu środków ulegających biodegradacji;

4) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej, zbiornika bezodpływowego lub kanalizacji deszczowej.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

2) niestwarzania uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

§ 4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest gromadzić odpady jedynie w przeznaczonych do tego pojemnikach i workach w tym także w kompostownikach.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 5. l Właściciele nieruchmości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenienie nieruchomości poprzez wyposażenie jej w udostępnione przez Gminę Dziadkowice pojemniki i worki na odpady o odpowiedniej pojemności, uwzględniając częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.

2. W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają technicznych możliwości wyposażenia jej w odpowiednie pojemniki, obowiązek, o którym mowa w ust. l, może zostać zrealizowany w drodze porozumienia z właścicielem sąsiadującej nieruchomości. W takim przypadku minimalna pojemność pojemników stanowi sumę minimalnych pojemności dla poszczególnych nieruchomości, z uwzględnieniem częstotliwości odbioru odpadów na poszczególnych nieruchomościach.

§ 6. 1 Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki o następujących ujednoliconych kolorach:

a) żółtym z przeznaczeniem na, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, o minimalnej pojemności 120l,

b) zielonym z przeznaczeniem na szkło, o minimalnej pojemności 120l,

c) niebieskim z przeznaczeniem na papier i tekturę, o minimalnej pojemności 120l.

2. W zabudowie jednorodzinnej, do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy stosować przezroczyste worki foliowe, w kolorach określonych w ust. 1, o pojemności 120 litrów.

3. Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej należy wyposażyć w pojemniki na odpady zmieszane oraz minimum niebieski, żółty, zielony na odpady zebrane selektywnie.

4. Odpady komunalne zmieszane oraz pozostałości z sortowania należy gromadzić w wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach, odpowiadających obowiązującym normom. Z wyjątkiem pojemników o których mowa w § 8 ust. 1, minimalna pojemność pojemnika wynosi 120 litrów.

5. Worki i pojemniki powinny posiadać logo lub nazwę przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów i oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów.

§ 7. l. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć ją w pojemniki na zmieszane odpady komunalne o pojemności uwzględniającej następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 25 litrów na mieszkańca jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów;

2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 8 litrów na mieszkańca;

3) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - 2 litrów na każde dziecko, ucznia (studenta) i pracownika;

4) dla lokali gastronomicznych - 15 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne;

5) dla punktów gastronomicznych poza lokalem - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 litrów;

6) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, handlowych, użyteczności publicznej, przychodni, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 litrów na każdego pracownika, jednakże nie mniej niż l pojemnik 120 litrów na lokal;

7) dla szpitali, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów itp. - 15 litrów na jedno łóżko;

8) dla ogródków działkowych - 20 litrów na każdą działkę w okresie od l kwietnia do 31 października, poza tym okresem 5 litrów na każdą działkę (dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek).

2. Lokale handlowe prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych oraz uliczne punkty gastronomiczne, poza pojemnikami związanymi z prowadzoną działalnością, wystawiają dodatkowo dostateczną liczbę pojemników na odpady na zewnątrz lokalu, nie mniej jednak niż jeden kosz uliczny przy każdym wyjściu z lokalu.

§ 8. 1. W przypadku budynków wielorodzinnych odpady komunalne zbierane selektywnie należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o pojemności uwzględniającej normę 5 litrów na mieszkańca.

2. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, jeśli powstają na niej odpady, o których mowa w § l ust. 1 pkt 1 - 5, zobowiązany jest w związku z zapisem § l ust. 2, do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki do selekcji odpadów komunalnych.

§ 9. 1. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe itp.) drobne odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności 35 litrów.

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, należy umieścić na przystankach komunikacji miejskiej, a na pozostałych terenach - w zależności od potrzeb.

§ 10. 1. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników w należytym stanie sanitarnym. Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnego zapachu, nie powinien być uszkodzony i niekompletny (np. bez pokrywy).

3. Pojemniki, o których mowa w § 8 ust. l, należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.

4. W zabudowie jednorodzinnej właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić pojemniki na odpady przed posesję przed godz. 7 rano dnia, w którym odbierane są odpady.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 11. Odpady komunalne odbierane są nie rzadziej niż:

1) w zabudowie wielorodzinnej:

a) zmieszane odpady komunalne oraz odpady pozostałe po wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki odpadów - 1 raz w tygodniu,

b) odpady zebrane selektywnie:

- szkło, papier i tektura- 1 raz w miesiącu,

- tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe- 1 raz w tygodniu,

2) w zabudowie jednorodzinnej:

a) zmieszane odpady komunalne oraz odpady pozostałe po wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki odpadów - 1 raz w miesiącu

b) odpady zebrane selektywnie wymienione w § 1 ust. 1 pkt. 1-5 - 1 raz na kwartał;

3) Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, zmieszane odpady komunalne - l raz na dwa tygodnie, z wyjątkiem nieruchomości, na których zatrudnionych jest poniżej 5 osób, w takim przypadku odpady zmieszane mogą być odbierane nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;

4) Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, odpady zebrane selektywnie - l raz w miesiącu

2. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).

§ 12. 1. Odpady powstałe w wyniku remontu obiektów na terenie nieruchomości należy gromadzić w specjalnych kontenerach, uniemożliwiających pylenie, zamówionych odpłatnie przez prowadzącego remont lub w przypadku niewielkiego remontu, prowadzonego samodzielnie, dostarczać je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. W zabudowie jednorodzinnej odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu pod warunkiem, że nie będzie to powodować uciążliwości dla sąsiadów. W przypadku braku takich możliwości należy dostarczyć je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. W zabudowie wielorodzinnej odpady zielone należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony odbierane będą od mieszkańców bezpośrednio w ramach mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 1 raz w roku oraz na bieżąco można dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów.

5. Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odzież i tekstylia, popiół i żużel z palenisk domowych należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

6. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych czynny będzie jeden dzień w tygodniu w godz. od 8.00 do 16.00.

7. Świadczenie usług przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie bezpłatny dla mieszkańców Gminy Dziadkowice posiadających dokument potwierdzający zamieszkanie na jej terenie.

§ 13. 1 Zabrania się wypalania traw i palenia odpadów komunalnych z wyłączniem ust. 2.

2. Dopuszcza się spalanie liści i innych, suchych odpadów zielonych w terminie od 1.10 do 31.03 jeśli nie jest to uciążliwe dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

§ 14. Właściciel nieruchomości nieskanalizowanej jest zobowiązany do opróżniania zbiorników bezodpływowych ( szamb ) z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia uwzględniając następujące normy:

1) produkcja ścieków w gospodarstwach domowych - 3,0 m3/osoba/miesiąc.

2) usługi:

a) pralnie - 17,0 dm3 /kg bielizny/doba,

b) bary, restauracje, jadłodajnie - 3,0 m3/1 miejsce/miesiąc,

c) kawiarnie - 0,8 m3/1 miejsce/miesiąc,

d) sklepy spożywcze - 2,0 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

e) sklepy (poza spożywczymi) - 0,9 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

f) apteki - 3,0 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

g) przychodnie zdrowia - 0,5 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

h) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

i) zakłady usługowe inne - 0,45 m3/1 zatrudniony/miesiąc.

3) zakłady produkcyjne:

a) bez natrysków - 0,45 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

b) z natryskami - 1,5 m3/1 zatrudniony/miesiąc.

§ 15. 1 Obowiązki w zakresie usuwania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości niezabudowanych wykonywane są przez właścicieli nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

2. Obowiązki w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych wykonywane są przez właścicieli nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 16. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 17. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:

1) posiadanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,

2) wyposażenie psa w obrożę,

3) prowadzenie psa na uwięzi, z zastrzeżeniem ust.2; pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec,

4) stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi, z zastrzeżeniem ust.3,

5) niewprowadzanie psów i innych zwierząd domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłaczeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy itp.; postaowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów- przewodników,

2. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.

3. Zwolnienie psów ze smyczy jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich.

Rozdział 6.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 18. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem nieruchomości:

1) o zabudowie wielorodzinnej,

2) o zabudowie jednorodzinnej, położonych na terenach o zabudowie wielorodzinnej,

3) na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej,

4) na których znajdują się budynki zamieszkania zbiorowego.

§ 19. 1. Zezwala się na utrzymywanie na terenach nieruchomości poza obszarem ujętym w § 18, wyłącznie jednego gatunku zwierząt gospodarskich.

2. Postanowienia z ust. 1 nie stosuje się w przypadku równoczesnego utrzymywania gęsi, kaczek, kur i królików w liczbie do 15 sztuk łącznie.

§ 20. Pszczoły powinny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości - w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 21. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeb na terenie gminy lub jej części.

§ 22. Termin i obszar przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji wyznacza Wójt Gminy Dziadkowice.

Rozdział 8.
Przepisy końcowe

§ 23. Regulamin wchodzi w życie łącznie z Uchwałą.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama