Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/168/13 Rady Gminy Łomża

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Modzele

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), Rada Gminy Łomża uchwala, co następuje:

§ 1. Drodze publicznej Nr 105 827B, położonej w obrębie wsi Stare Modzele, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi 418/1, 419/1, 419/15, 419/6, 419/10, 419/11, nadaje się nazwę ulica Elektryczna.

§ 2. Szczegółowe położenie w/w ulicy przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Barbara Cychol


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe