Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/269/13 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013r. poz. 594) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.2012 r. poz. 1356) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie miasta i gminy Mońki 33 punkty sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w tym:

1) 25 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (wino, wódka);

2) 8 punktów sprzedaży napojów zawierających do 18% alkoholu (wino).

§ 2. Ustala się na terenie miasta i gminy Mońki 10 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 3. 1. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży nie może być usytuowany bliżej niż 50 m od następujących obiektów:

1) szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych;

2) kościołów, kaplic i cmentarzy;

3) dworców kolejowych i autobusowych;

4) obiektów sportowych oraz innych miejsc masowych zgromadzeń, z wyjątkiem punktów położonych przy targowicy i w budynkach, w których świadczone są usługi noclegowo - gastronomiczne;

5) obiektów zajmowanych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

2. Odległość, o które mowa wyżej mierzona będzie najkrótszą drogą dojścia - od wejścia do punktu sprzedaży do wejścia na teren posesji obiektów wymienionych w ust. 1.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VIII/52/11 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe