Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/199/13 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/119/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lipsk oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny

Na podstawie podstawie art. 40 ust. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XVIII/119/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lipsk oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 3321).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Jerzy Krysztopik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe