Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/142/13 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 567, z 2013r. poz. 153) oraz art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz.951, z 2013r. poz. 21, poz. 228) Rada Miejska w Surażu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Surażu w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, nową deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Surażu w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

3. Ustala się, iż deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone na wzorze stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXV/122/12 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zachowują moc do czasu złożenia nowych deklaracji na wzorze określonym niniejszą uchwałą.

§ 3. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji, o której mowa w § 1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na platformie ePUAP (po uprzednim założeniu konta na ePUAP, skąd można przesłać wniosek w formie elektronicznej) którym to deklaracja musi być podpisana.

3. Układ informacji i powiązań złożonych deklaracji określa załącznik do niniejszej uchwały.

4. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, ODT, PDF. Maksymalny rozmiar załączników nie może przekroczyć 3 MB.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/122/12 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu


Celina Chodorowska

infoRgrafika

infoRgrafika

Pouczenie

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.).

2. Deklaracja może być składana za pomocą platformy ePUAP w formie formularza elektronicznego opatrzonego elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

3. Opłatę bez wezwania uiszcza się raz na kwartał, w terminie do 15 dnia trzeciego miesiąca, począwszy od 1 lipca 2013r. na właściwy rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Surażu.

4. Dopuszcza się możliwość uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie, na właściwy rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Surażu.

………………………………….. ………………..…………………

(miejscowość, data) (czytelny podpis)

Objaśnienia:

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Suraża o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Suraża w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

3) W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Suraża określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomości o podobnym charakterze oraz faktycznie zamieszkującą ilość osób na danej nieruchomość.

4) W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Burmistrz Suraża określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

* niepotrzebne skreślić

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe