Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/409/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk oraz na terenie gminy Suwałki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 385), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), art. 18 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265; z 2013 r. poz. 21), w związku z uchwałą XXXVI/375/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia w Mieście Suwałki Programu "Suwalska RODZINA PLUS", Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/89/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk oraz na terenie gminy Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 177 poz. 2116, Nr 240 poz. 2865; z 2012 r. poz. 3141) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dodaje się pkt 8 o następującym brzmieniu:

"8) bilet miesięczny "Suwalska RODZINA PLUS" - 25,00 zł.".

2. W § 7 dodaje się pkt 12 o następującym brzmieniu:

"12) osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami samochodów osobowych w dniu obchodów w Suwałkach Europejskiego Dnia bez Samochodu, na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego są właścicielami lub współwłaścicielami, łącznie z dowodem tożsamości.".

3. § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

8. 1. Do opłaty ulgowej za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej uprawnieni są:

1) dzieci w wieku od 4 do 7 lat;

2) uczniowie oraz studenci;

3) dzieci i młodzież w wieku szkolnym, nieobjęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności;

4) kombatanci;

5) emeryci i renciści.

2. Do korzystania z biletu miesięcznego "Suwalska RODZINA PLUS" uprawnione są dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 26. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodziców - bez ograniczenia wieku, pochodzące z rodzin posiadających co najmniej czworo dzieci, posługujących się Kartą "Suwalska RODZINA PLUS".".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe