Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/410/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie nadania nazw ulicom

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Znosi się nazwę "Ulica Batalionów Chłopskich" na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Warszawskiej.

§ 2. 1. Ulicy biegnącej od działki oznaczonej nr geod. 35090 w kierunku północnym równolegle do ul. Wojska Polskiego, następnie na wysokości nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego 56 skręcającej w kierunku zachodnim, za działką oznaczoną nr geod. 35076 skręcającej w kierunku południowym i biegnącej do działki oznaczonej nr geod. 35085, nadaje się nazwę: "Ulica Sopocka".

2. Przebieg ulicy został wskazany na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się przebieg ulicy Katowickiej od ul. Krakowskiej do ul. Wrocławskiej.

2. Przebieg ulicy został wskazany na załączniku graficznym nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ulicy biegnącej od ul. Teofila Noniewicza wokół Szkoły Muzycznej i dalej w kierunku południowym nadaje się nazwę "Ulica Muzyczna".

2. Przebieg ulicy został wskazany na załączniku graficznym nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ulicy biegnącej od skrzyżowania ul. Sportowej z ul. Wojska Polskiego do ul. Mariana Buczka nadaje się nazwę "Ulica Rotmistrza Kazimierza Ptaszyńskiego".

2. Przebieg ulicy został wskazany na załączniku graficznym nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały NrXXXVIII/410/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Ulica Sopocka

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały NrXXXVIII/410/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Ulica Katowicka

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały NrXXXVIII/410/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Ulica Muzyczna

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały NrXXXVIII/410/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Ulica Rotmistrza Kazimierza Ptaszyńskiego

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe