Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/254/2013 Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), uchwala się, co następuje:

§ 1. Domowi Pomocy Społecznej w Choroszczy nadaje się Statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XL/354/06 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 172, poz. 1609).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Sławomir Gołaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /2013
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 27 czerwca 2013 r.

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOROSZCZY

§ 1. Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy, zwany dalej Domem działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych dotyczących domów pomocy społecznej,

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych dotyczących domów pomocy społecznej,

5) niniejszego statutu".

§ 2. 1. Dom jest jednostką budżetową powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

2. Dom używa na tablicach, pieczątkach, wywieszkach, formularzach oraz korespondencji nazwy "Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy.

3. Siedzibą Domu jest Choroszcz, Aleja niepodległości 4.

§ 3. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych.

§ 4. 1. Przedmiotem działalności Domu jest świadczenie osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej "mieszkańcami".

2. Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

3. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

4. Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.

§ 5. 1. Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej o umieszczeniu w Domu wydanej przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku działającego z upoważnienia Starosty Powiatu Białostockiego.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 wydawane są w oparciu o decyzje o skierowaniu do Domu i decyzje ustalające opłatę za pobyt w Domu wydane przez właściwy organ.

§ 6. 1. Domem kieruje Dyrektor.

2. Dyrektor reprezentuje Dom na zewnątrz, a ponadto:

1) organizuje pracę Domu i sprawuje nadzór nad jego mieniem oraz nad realizacją zadań przez pracowników,

2) kieruje bieżącymi sprawami Domu,

3) wydaje zarządzenia dotyczące organizacji Domu,

4) wykonuje wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy.

§ 7. 1. Działalność Domu finansowana jest z budżetu Powiatu Białostockiego, na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

2. Dom prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu określa opracowany przez Dyrektora Domu regulamin organizacyjny, przyjęty przez Zarząd Powiatu Białostockiego.

§ 9. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Powiatu Białostockiego przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

§ 10. Zmiany w Statucie dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Sławomir Gołaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe