Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/256/2013 Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2013 r. poz. 217) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/152/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Sławomir Gołaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/256/2013
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 27 czerwca 2013 r.

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

Rozdział 1.

Firma i siedziba Zakładu

§ 1. Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą, zwany w dalszej części statutu "Zakładem" działa pod firmą: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) zwanej w dalszej części statutu "ustawą";

2) niniejszego statutu;

3) przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

§ 2. Siedzibą Zakładu jest miasto Łapy, ul. Korczaka 23.

§ 3. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.

Rozdział 2.

Cele i zadania Zakładu

§ 4. Celem Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu zdrowia, podejmowaniu innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia oraz promocja zdrowia.

§ 5. Do zadań Zakładu należy:

1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych;

2) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne;

3) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;

4) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego oraz kształceniu osób wykonujących zawód medyczny;

5) promocja zdrowia.

§ 6. 1. Stacjonarnymi i całodobowymi świadczeniami zdrowotnymi szpitalnymi, udzielanymi przez Zakład są:

1) badania i porady lekarskie;

2) leczenie;

3) rehabilitacja lecznicza;

4) opieka nad kobietą ciężarną, jej płodem, połogiem oraz nad noworodkiem;

5) badania diagnostyczne;

6) pielęgnacja chorych i niepełnosprawnych;

7) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;

8) zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne.

2. Stacjonarnymi i całodobowymi świadczeniami zdrowotnymi innymi niż szpitalne, udzielanymi przez Zakład są :

1) pielęgnacja;

2) opieka;

3) rehabilitacja

- pacjentów niewymagających hospitalizacji.

3. Ambulatoryjnymi świadczeniami zdrowotnymi, udzielanymi przez Zakład są:

1) świadczenia zdrowotne podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej;

2) świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej;

3) badania diagnostyczne

- udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym.

Rozdział 3.

Struktura organizacyjna Zakładu.

§ 7. W skład Zakładu wchodzą :

1) szpital;

2) przychodnia;

3) zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy;

4) sekcja finansowo - księgowa;

5) dział techniczno - gospodarczy;

6) dział organizacji, kontraktacji i rozliczeń świadczeń zdrowotnych;

7) sekcja służb pracowniczych;

8) samodzielne stanowiska pracy:

a) naczelnej pielęgniarki,

b) specjalisty ds. epidemiologii lub higieny i epidemiologii,

c) służby bhp, ds. obronnych i p. pożarowych,

d) kapelana szpitalnego,

e) ds. obsługi prawnej - radcy prawnego,

f) ds. zaopatrzenia.

Rozdział 4.

Rada Społeczna Zakładu

§ 8. W Zakładzie działa rada społeczna.

§ 9. Do zadań rady społecznej należy:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania dyrektorowi Zakładu nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z dyrektorem Zakładu,

2) przedstawianie dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego i planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego i planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego.

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,
z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

§ 10. Kadencja rady społecznej trwa cztery lata.

§ 11. Członek rady społecznej może zostać odwołany z jej składu przed upływem kadencji w przypadku:

a) wystąpienia z prośbą o odwołanie ze składu rady,

b) niewywiązywania się z obowiązków,

c) innych uzasadnionych okoliczności.

Rozdział 5.

Forma gospodarki finansowej

§ 12. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie oraz przepisach wykonawczych do ustawy, przepisach dotyczących finansów publicznych, ustawy o rachunkowości i przepisach dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

§ 13. Zakład oprócz działalności leczniczej może prowadzić działalność polegającą na wynajmowaniu lub wydzierżawianiu pomieszczeń oraz urządzeń lub sprzętu medycznego.

§ 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawne.

§ 15. Zmiany w statucie następują w trybie przewidzianym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady Powiatu


Sławomir Gołaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe