Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/161/13 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szepietowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szepietowo, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/112/12 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szepietowo (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 4186).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Witold Moczydłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/161/13
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szepietowo

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; wykonawcy robót budowlanych w przypadku budowy;

2) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

3) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach na odpady;

4) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;

5) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metalu, wielomateriałowe;

6) odpadach budowlanych - należy przez to rozumieć odpady materiałów budowlanych pochodzące z remontów i budów;

7) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

8) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

9) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2.1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) zielone;

2) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.);

3) odpady opakowaniowe ze szkła, w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe;

4) tworzywa sztuczne i metale;

5) zużyte baterie i akumulatory;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

7) przeterminowane leki;

8) chemikalia;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

10) zużyte opony;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe;

12) opakowania wielomateriałowe.

2. Zmieszane odpady komunalne nie mogą zawierać rodzajów odpadów wymienionych w ust.1.

3. Popiół i żużel odbierany będzie w okresie grzewczym od właścicieli nieruchomości na ich wniosek w oddzielnych pojemnikach.

§ 3.1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia z części nieruchomości służących do użytku publicznego błota, śniegu i lodu niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę występujących potrzeb.

2. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia mogą być gromadzone w miejscach niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, a w przypadku braku możliwości takiego gromadzenia usunięte z nieruchomości.

3. W przypadku oblodzenia należy część nieruchomości służącej do użytku publicznego posypać piaskiem lub innym środkiem zapobiegającym śliskości w celu jej zlikwidowania.

§ 4.1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem:

1) mycia jedynie nadwozia samochodu;

2) mycia na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości;

3) mycia przy użyciu środków ulegających biodegradacji;

4) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej, zbiornika bezodpływowego lub kanalizacji deszczowej.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

2) niestwarzania uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

§ 5.Właściciel nieruchomości zobowiązany jest gromadzić odpady jedynie w przeznaczonych do tego pojemnikach (także kompostownikach).

Rozdział 3.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6.1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości m. in. przez wyposażenie jej w specjalistyczne pojemniki na odpady o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.

2. W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają technicznych możliwości wyposażenia jej w odpowiednie pojemniki, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, może zostać zrealizowany w drodze porozumienia z właścicielem sąsiadującej nieruchomości. W takim przypadku minimalna pojemność pojemników stanowi sumę minimalnych pojemności dla poszczególnych nieruchomości, z uwzględnieniem częstotliwości odbioru odpadów na poszczególnych nieruchomościach.

§ 7.1. Odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić w odpowiadających obowiązującym normom pojemnikach i workach, w następujących kolorach:

1) niebieskich, z przeznaczeniem na papier i tekturę, o minimalnej pojemności 120 litrów;

2) żółtych, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe o minimalnej pojemności 120 litrów;

3) zielonych, z przeznaczeniem na szkło, o minimalnej pojemności 120 litrów;

4) białych, z przeznaczeniem na drobne metale i opakowania z metali, o minimalnej pojemności 120 litrów;

5) brązowych, z przeznaczeniem na odpady zielone, o minimalnej pojemności 120 litrów.

2. W zabudowie jednorodzinnej, do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych można stosować przezroczyste worki foliowe, w kolorach określonych w ust. 1, o pojemności 120 litrów.

3. Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej należy wyposażyć w pojemniki na odpady zmieszane oraz pojemniki w kolorach niebieskim, żółtym, zielonym, białym i brązowym na odpady zebrane selektywnie o pojemności zapewniającej prowadzenie selekcji odpadów.

4. W zabudowie jednorodzinnej popiół i żużel należy gromadzić w pojemnikach, o minimalnej pojemności 120 litrów, natomiast w zabudowie wielorodzinnej w Szepietowie Wawrzyńcach (lokale mieszkalne opalane węglem) należy gromadzić w pojemnikach o pojemności 1100 litrów.

§ 8.1. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach, odpowiadających obowiązującym normom. Z wyjątkiem pojemników o których mowa w § 10 ust. 1, minimalna pojemność pojemnika na zmieszane odpady komunalne wynosi 120 litrów.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć ją w pojemniki na zmieszane odpady komunalne o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów;

2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 6 litrów na mieszkańca;

3) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - 2 litrów na każde dziecko, ucznia (studenta) i pracownika;

4) dla lokali gastronomicznych - 15 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne;

5) dla punktów gastronomicznych poza lokalem - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 litrów;

6) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, handlowych, użyteczności publicznej, przychodni, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 litrów na każdego pracownika, jednakże nie mniej niż 1 pojemnik 120 litrów na lokal;

7) dla szpitali, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów itp. - 15 litrów na jedno łóżko;

8) dla ogródków działkowych - 20 litrów na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 31 października, poza tym okresem 5 litrów na każdą działkę (dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek).

3. Lokale handlowe prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych oraz uliczne punkty gastronomiczne, poza pojemnikami związanymi z prowadzoną działalnością, wystawiają dodatkowo dostateczną liczbę pojemników na odpady na zewnątrz lokalu, nie mniej jednak niż jeden kosz uliczny przy każdym wyjściu z lokalu.

§ 9.1. Odpady komunalne zbierane selektywnie należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o minimalnej pojemności 3 litrów na mieszkańca, w przypadku budynków wielorodzinnych.

2. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, jeśli powstają na niej odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 - 4, zobowiązany jest w związku z zapisem § 2 ust. 2, do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki lub worki foliowe do selekcji odpadów komunalnych.

§ 10.1. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe itp.) drobne odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności 35 litrów.

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, należy umieścić na przystankach komunikacji miejskiej, a na pozostałych terenach - w zależności od potrzeb.

§ 11.1.Pojemniki do zbierania odpadów powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników w należytym stanie sanitarnym, w tym poddawaniu pojemników co najmniej raz w roku dezynfekcji. Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnego zapachu, nie powinien być uszkodzony i niekompletny (np. bez pokrywy).

3. Pojemniki, o których mowa w § 9 ust. 1, należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.

4. W zabudowie jednorodzinnej właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić pojemniki na odpady przed posesję w dniu, w którym odbierane są odpady rano przed wykonaniem usługi.

Rozdział 4.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12.1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem z następującą częstotliwością:

1) budynki jednorodzinne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

2) budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż raz na tydzień.

2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu, opakowania wielomateriałowe gromadzone są oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki, odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem:

1) budynki jednorodzinne - nie rzadziej niż raz na miesiąc,

2) budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3. Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem:

1) budynki jednorodzinne - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;

2) budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

4. Meble i odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości dwa razy w roku.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte opony odbierane są z nieruchomości dwa razy w roku.

6. Popiół i żużel w zabudowie jednorodzinnej i zabudowie wielorodzinnej w Szepietowie Wawrzyńcach (lokale mieszkalne opalane węglem) - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

7. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji, a także terminy zbiórki mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikalii, zużytych opon gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, informacji do sołtysów wsi, na stronie internetowej, w gazecie lokalnej (gminnej), na ulotkach przekazywanych mieszkańcom.

8. W przypadku odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających na terenie nieruchomości, właściciel nieruchomości ustala termin indywidualnie z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych w zależności od potrzeb.

9. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, zmieszane odpady komunalne - 1 raz w tygodniu, z wyjątkiem nieruchomości, na których zatrudnionych jest poniżej 5 osób, w takim przypadku odpady zmieszane mogą być odbierane nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu. Odpady selektywne nie rzadziej niż raz w miesiącu

10. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).

§ 13.1. Odpady powstałe w wyniku remontu obiektów na terenie nieruchomości należy gromadzić w specjalnych kontenerach, uniemożliwiających pylenie, zamówionych odpłatnie przez prowadzącego remont lub w przypadku niewielkiego remontu, prowadzonego samodzielnie, dostarczać je do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. W zabudowie jednorodzinnej odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu pod warunkiem, że nie będzie to powodować uciążliwości dla sąsiadów. W przypadku braku takich możliwości należy dostarczyć je do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 14.1.Odpady wymienione w § 2 pkt 5, 6, 7, 8 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów utworzonego przez gminę.

2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielomateriałowych, odpady ulegające biodegradacji, meble i inne odpady wielkogabarytowe, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem i terminem wywozu odpadów z nieruchomości.

3. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy. Informacja ta zamieszczona jest także na ulotce z harmonogramem i terminami wywozu odpadów z nieruchomości.

4. Przeterminowane leki z gospodarstw domowych można przekazać do aptek, uczestniczących w ich zbiórce, których adresy będą podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych można przekazać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu.

6. Zużyte baterie i akumulatory można przekazać do punktów sprzedaży baterii i akumulatorów.

7. Odpady papier i tektura, ze szkła, tworzywa sztuczne i metale oraz biodegradowalne należy zbierać w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach lub workach foliowych.

8. Dopuszcza się sporadyczne spalanie na terenie nieruchomości zgromadzonych pozostałości roślinnych, o ile nie stanowi to zagrożenia ani uciążliwości dla mienia i okolicznych mieszkańców.

9. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego - zarządzający terenem zaliczonym do użytku publicznego mają obowiązek opróżniania koszy ulicznych na bieżąco, tak aby nie dopuszczać do przepełnienia koszy i wysypywania odpadów na ziemię.

§ 15.Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia.

Rozdział 5.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 16.1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z terenu nieruchomości.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

§ 17.1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania nad nimi stałego i skutecznego nadzoru.

2. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe nie wolno pozostawiać psa na uwięzi w taki sposób, że zagraża on otoczeniu.

3. Psy muszą być wyprowadzane na uwięzi i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy rasy uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu, wyłącznie przez osoby dorosłe.

4. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem i gdy właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. Nie wolno zwalniać ze smyczy psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu.

5. Zwolnienie z uwięzi psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

Rozdział 6.

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 18.1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w zabudowie mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej, na terenach ogrodów działkowych oraz na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalił taki zakaz.

2. Zakaz, o którym mowa w ust 1, nie dotyczy zwierząt gospodarskich utrzymywanych na własne potrzeby, pod warunkiem że nie sprawia to uciążliwości dla otoczenia i będzie prowadzone zachowaniem warunków sanitarno - higienicznych.

Rozdział 7.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 19.Obowiązkową deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeb na terenie miasta lub jego części.

§ 20.Termin i zasady przeprowadzania obowiązkowych deratyzacji ogłasza Burmistrz Szepietowa w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe