reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/106/13 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grodzisk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art.6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz.391, z 2013r.poz.228) uchwala się, co następuje:

§ 1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące frakcje:

1) odpady zmieszane (niesegregowane),

2) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma),

3) odpady opakowaniowe ze szkła,

4) tworzywa sztuczne i metale,

5) zużyte baterie i akumulatory,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym agd),

7) przeterminowane leki,

8) meble i inne odpady wielogabarytowe,

9) zużyte opony,

10) chemikalia,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe,

12) opakowania wielomateriałowe,

13) odpady zielone,

14) popiół i żużel,

15) odzież i tekstylia;

§ 2. 1. Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Grodzisk określa regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisk.

2. Odpady komunalne wytworzone przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy odbierane będą w każdej ilości.

3. Gmina przejmuje obowiązki w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki służące do zbierania odpadów komunalnych jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę.

§ 3. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) zmieszane odpady komunalne - 1 raz w miesiącu,

2) szkło, plastik, metal, opakowania wielomateriałowe, papier i tektura - 1 raz na kwartał,

2. Odpady komunalne zmieszane i odpady zebrane selektywnie odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zgodnie z terminarzem ustalonym z przedsiębiorcą lub przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów oraz dowożone bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 4. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 5. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych na terenie gminy (aptekach, punktach aptecznych) oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów.

§ 6. Chemikalia należy przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 7. Meble i inne odpady wielogabarytowe powstałe w gospodarstwach domowych odbierane będą od mieszkańców w ramach zbiórki organizowanej raz w roku przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów.

§ 8. Sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany w ramach mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez zbiórkę organizowaną raz w roku oraz na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów.

§ 9. Zużyte opony będą odbierane przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez zbiórkę organizowaną raz w roku oraz na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów.

§ 10. Popiół i żużel dostarczany przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 11. Odpady zielone będą przeznaczane do kompostowania lub dostarczane przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 12. Odzież i tekstylia dostarczane przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 13. Odpady budowlane powstałe w wyniku budowy, modernizacji i remontu należy gromadzić w specjalnych kontenerach zamówionych odpłatnie przez prowadzącego budowę czy remont lub w przypadku niewielkiego remontu prowadzonego samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 14. Określa się sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów:

1) punkt selektywnego zbierania odpadów prowadzony będzie przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu na zasadach określonych w umowie;

2) mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów zostanie uruchomiony raz w roku do zorganizowania odbioru odpadów zapisanych w § 7, 8,9 niniejszej uchwały;

3) w punkcie selektywnego zbierania odpadów przyjmowane będą nieodpłatnie rodzaje odpadów komunalnych wymienionych w § 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Traci moc uchwała Nr XVI/82/12 Rady Gminy Grodzisk z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grodzisk (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r. poz.141).

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Izabela Nowak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama