Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/106/13 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grodzisk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art.6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz.391, z 2013r.poz.228) uchwala się, co następuje:

§ 1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące frakcje:

1) odpady zmieszane (niesegregowane),

2) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma),

3) odpady opakowaniowe ze szkła,

4) tworzywa sztuczne i metale,

5) zużyte baterie i akumulatory,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym agd),

7) przeterminowane leki,

8) meble i inne odpady wielogabarytowe,

9) zużyte opony,

10) chemikalia,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe,

12) opakowania wielomateriałowe,

13) odpady zielone,

14) popiół i żużel,

15) odzież i tekstylia;

§ 2. 1. Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Grodzisk określa regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisk.

2. Odpady komunalne wytworzone przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy odbierane będą w każdej ilości.

3. Gmina przejmuje obowiązki w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki służące do zbierania odpadów komunalnych jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę.

§ 3. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) zmieszane odpady komunalne - 1 raz w miesiącu,

2) szkło, plastik, metal, opakowania wielomateriałowe, papier i tektura - 1 raz na kwartał,

2. Odpady komunalne zmieszane i odpady zebrane selektywnie odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zgodnie z terminarzem ustalonym z przedsiębiorcą lub przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów oraz dowożone bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 4. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 5. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych na terenie gminy (aptekach, punktach aptecznych) oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów.

§ 6. Chemikalia należy przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 7. Meble i inne odpady wielogabarytowe powstałe w gospodarstwach domowych odbierane będą od mieszkańców w ramach zbiórki organizowanej raz w roku przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów.

§ 8. Sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany w ramach mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez zbiórkę organizowaną raz w roku oraz na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów.

§ 9. Zużyte opony będą odbierane przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez zbiórkę organizowaną raz w roku oraz na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów.

§ 10. Popiół i żużel dostarczany przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 11. Odpady zielone będą przeznaczane do kompostowania lub dostarczane przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 12. Odzież i tekstylia dostarczane przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 13. Odpady budowlane powstałe w wyniku budowy, modernizacji i remontu należy gromadzić w specjalnych kontenerach zamówionych odpłatnie przez prowadzącego budowę czy remont lub w przypadku niewielkiego remontu prowadzonego samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 14. Określa się sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów:

1) punkt selektywnego zbierania odpadów prowadzony będzie przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu na zasadach określonych w umowie;

2) mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów zostanie uruchomiony raz w roku do zorganizowania odbioru odpadów zapisanych w § 7, 8,9 niniejszej uchwały;

3) w punkcie selektywnego zbierania odpadów przyjmowane będą nieodpłatnie rodzaje odpadów komunalnych wymienionych w § 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Traci moc uchwała Nr XVI/82/12 Rady Gminy Grodzisk z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grodzisk (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r. poz.141).

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Izabela Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe