Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/107/13 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art.6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz.391, z 2013r.poz.228) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uiszczają w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

1) za I kwartał w terminie do 15 marca każdego roku,

2) za II kwartał w terminie do 15 czerwca każdego roku;

3) za III kwartał w terminie do 15 września każdego roku;

4) za IV kwartał w terminie do 15 grudnia każdego roku;

§ 2. Opłatę, o której mowa w § 1 uiszcza się bez wezwania w drodze inkasa, w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Grodzisk.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/84/12 Rady Gminy Grodzisk z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r. poz.143).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Izabela Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe