Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/307/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Juchnowiec Kościelny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.poz.594) oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391; z 2013 r. poz.228) uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/254/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Juchnowiec Kościelny wprowadza się zmianę, w której § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na kwartał bez wezwania, począwszy od trzeciego kwartału 2013 r., w następujących terminach:

1) do dnia 10 marca;

2) do dnia 10 czerwca;

3) do dnia 10 września;

4) do dnia 10 grudnia.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego ze skutkiem od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Bożena Ewa Jakończuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe