Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/308/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594) oraz art. 6j ust. 3 w związku z art. 6 c ust. 2 i 6k ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391; z 2013 r. poz.228) w związku z art.10 ust. 2 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r., poz.897) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/263/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności wprowadza się zmianę, w której §2 otrzymuje brzmienie:

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się:

1) wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;

2) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny miesięczna stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku:

a) dwukrotnego odbioru w miesiącu wynosi:

- 60 l. - 240 l. - 25 zł.;

- 660 l. - 1100 l. - 80 zł.;

- KP 5 m3- 420 zł.;

- KP 7 m3- 600 zł.

b) czterokrotnego odbioru w miesiącu wynosi:

- 60 l. - 240 l. - 50 zł.;

- 660 l. - 1100 l. - 160 zł.;

- KP 5 m3- 840 zł.;

- KP 7 m3- 1200 zł.

3) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny miesięczna stawka opłaty za komplet pojemników o określonej pojemności w przypadku:

a) dwukrotnego odbioru odpadów pozostałych i jednokrotnego odbioru odpadów posegregowanych w miesiącu wynosi:

- 60 l. - 240 l. - 15 zł;

- 660 l. - 1100 l. - 48 zł.;

- KP 5 m3- 252 zł.;

- KP 7 m3- 360 zł.

b) czterokrotnego odbioru odpadów pozostałych i dwukrotnego odbioru odpadów posegregowanych w miesiącu wynosi:

- 60 l. - 240 l. - 30 zł.;

- 660 l. - 1100 l. - 96 zł.;

- KP 5 m3- 504 zł.;

- KP 7 m3- 720 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bożena Ewa Jakończuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe