Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/107/13 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764, Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty w kwocie 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Józef Dąbrowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe