Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/108/13 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3. Ustala się datę złożenia pierwszej deklaracji - do 31 lipca 2013 r.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/93/12 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 4 lutego 2013 r. poz. 890).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Józef Dąbrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/108/13
Rady Gminy w Kołakach Kościelnych
z dnia 27 czerwca 2013 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ NALEŻY KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,

CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna :

Składający:

Miejsce

składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391 tekst jednolity)

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kołaki Kościelne

Urząd Gminy Kołaki Kościelne,

ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne

  1. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

WÓJT GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

UL. KOŁAKI KOŚCIELNE 11,

18-315 KOŁAKI KOŚCIELNE

  1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznacz właściwy)

? PIERWSZA DEKLARACJA

? ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI

  1. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

? WŁAŚCICIEL,

UŻYTKOWNIK LUB POSIADACZ

? WSPÓŁWŁAŚCICIEL,

UŻYTKOWNIK LUB WSPÓŁPOSIADACZ

? INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ,

  1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

SKŁADAJĄCY

? OSOBA FIZYCZNA

? OSOBA PRAWNA

? JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

NIEPOSIADAJĄCA ZDOLNOŚCI PRAWNEJ

PEŁNA NAZWA / IMIE I NAZWISKO

IDENTYFIKATOR REGON _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

  1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW

DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI ZAMIESZKAŁYCH NIERUCHOMOŚCI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie E niniejszej deklaracji zamieszkuje ……….. osób.

Odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny / nieselektywny *

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi miesięcznie: ……….

Słownie: ………………………………………………………………………………………

* skreślić niepotrzebne

DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny / nieselektywny *

w następujących pojemnikach (należy wpisać ilość wskazanych pojemników):

0,12 m3-szt. …… 1,1 m3-szt. …… 7m3-szt. ........

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie: .......... zł

Słownie : …………………………………………………………………………... zł

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny / nieselektywny *

w następujących pojemnikach i kontenerach (należy wpisać ilość poszczególnych pojemników):

0,12 m3-szt. ....... 1,1 m3-szt. ...... 7 m3-szt. ......

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: ............ zł

Słownie: ................................................................................................................................... zł

Powyższą opłatę będę wnosić w ciągu 7 dni od dnia odbioru odpadów komunalnych na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kołaki Kościelne.

  1. OŚWIADCZENIE ORAZ PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem faktycznym danych.

.............................. ..............................

(miejscowość i data) (podpis czytelny)

  1. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

1) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć pierwszą deklarację do 31 lipca 2013 r.

2) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację do Wójt Gminy Kołaki Kościelne o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Kołaki Kościelne w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Przewodniczący Rady

Bogdan Józef Dąbrowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe