reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/121/2013 Rady Gminy Miastkowo

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastkowo

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastkowo w przypadkach przewidzianych w ustawach, a także w innych ważnych sprawach dla Gminy.

§ 2. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

1) ogólnogminny - dotyczy wszystkich mieszkańców gminy;

2) lokalny - dotyczy jednego lub więcej sołectw;

3) środowiskowy - dotyczy określonej grupy społeczno-zawodowej zamieszkałej na obszarze gminy.

§ 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na terenie objętym zasięgiem konsultacji.

§ 4. Celem konsultacji jest pozyskanie opinii, informacji, sugestii czy propozycji co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy objętej konsultacją.

§ 5. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Opinie te jednak powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

§ 6. W zależności od potrzeb konsultacje przeprowadza się z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej wymienionych form:

1) pisemnych lub elektronicznych zapytań skierowanych do mieszkańców;

2) bezpośrednich spotkań z mieszkańcami.

§ 7. Konsultacje w formie, o której mowa w § 6 pkt 1, prowadzone są poprzez opublikowaniu treści pytania i konsultowanych materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Miastkowo.

§ 8. Ze spotkań z mieszkańcami sporządza się protokół, którego załącznik stanowi lista obecności uczestników spotkania.

§ 9. Wyniki konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Miastkowo nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 10. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób czy podmiotów w nich uczestniczących.

§ 11. 1. Decyzje o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

2. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji winno określać:

1) przedmiot i cel konsultacji;

2) termin konsultacji;

3) formę przeprowadzenia konsultacji;

4) zasięg terytorialny;

5) osobę lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji.

3. Zarządzenie, o którym mowa w pkt 2 zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy lub na tablicach ogłoszeń na terenie objętym konsultacjami.

§ 12. Tracą moc:

1) uchwała Nr 91/XXIII/96 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 29 sierpnia 1996 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy;

2) uchwała Nr XXXI/166/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczacych działalności statutowych tych organizacji (Dz.Urz..Woj. Podl. Nr 278, poz.3512).

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Rupacz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama