Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/121/2013 Rady Gminy Miastkowo

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastkowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastkowo w przypadkach przewidzianych w ustawach, a także w innych ważnych sprawach dla Gminy.

§ 2. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

1) ogólnogminny - dotyczy wszystkich mieszkańców gminy;

2) lokalny - dotyczy jednego lub więcej sołectw;

3) środowiskowy - dotyczy określonej grupy społeczno-zawodowej zamieszkałej na obszarze gminy.

§ 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na terenie objętym zasięgiem konsultacji.

§ 4. Celem konsultacji jest pozyskanie opinii, informacji, sugestii czy propozycji co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy objętej konsultacją.

§ 5. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Opinie te jednak powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

§ 6. W zależności od potrzeb konsultacje przeprowadza się z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej wymienionych form:

1) pisemnych lub elektronicznych zapytań skierowanych do mieszkańców;

2) bezpośrednich spotkań z mieszkańcami.

§ 7. Konsultacje w formie, o której mowa w § 6 pkt 1, prowadzone są poprzez opublikowaniu treści pytania i konsultowanych materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Miastkowo.

§ 8. Ze spotkań z mieszkańcami sporządza się protokół, którego załącznik stanowi lista obecności uczestników spotkania.

§ 9. Wyniki konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Miastkowo nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 10. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób czy podmiotów w nich uczestniczących.

§ 11. 1. Decyzje o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

2. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji winno określać:

1) przedmiot i cel konsultacji;

2) termin konsultacji;

3) formę przeprowadzenia konsultacji;

4) zasięg terytorialny;

5) osobę lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji.

3. Zarządzenie, o którym mowa w pkt 2 zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy lub na tablicach ogłoszeń na terenie objętym konsultacjami.

§ 12. Tracą moc:

1) uchwała Nr 91/XXIII/96 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 29 sierpnia 1996 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy;

2) uchwała Nr XXXI/166/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczacych działalności statutowych tych organizacji (Dz.Urz..Woj. Podl. Nr 278, poz.3512).

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Rupacz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe