Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/122/2013 Rady Gminy Miastkowo

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie przyjęcia Programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych na lata 2013 - 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 17 ust 2 pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program osłonowy wsparcia rodzin wielodzietnych na lata 2013 - 2014 r, zwany dalej "Programem".

§ 2. Celem Programu jest osłona funkcji rodziny i kondycji finansowej rodzin wielodzietnych przed obciążeniami mogącymi wynikać z nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 3. Użyte w Programie określenia oznaczają:

1) rodziny wielodzietne - rodziny zamieszkujące z trojgiem i więcej dzieci;

2) dziecko - dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko w sprawie, którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną do 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej;

3) ustawa - ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182).

§ 4. Program obejmuje wsparcie rodzin wielodzietnych poprzez udzielenie pomocy finansowej przy wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Udziela się pomoc finansowej w następującej wysokości:

1) 5 zł miesięcznie na trzecie dziecko zamieszkujące z rodziną na danej nieruchomości;

2) 6 zł miesięcznie na czwarte dziecko zamieszkujące z rodziną na danej nieruchomości;

3) 7 zł miesięcznie na piąte dziecko zamieszkujące z rodziną na danej nieruchomości;

4) 8 zł miesięcznie na szóste i każde następne dziecko zamieszkujące z rodziną na danej nieruchomości.

§ 6. Pomoc finansowa, o której mowa w § 5 przysługuje jeżeli na bieżąco są regulowane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 7. Przyznanie pomocy następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

§ 8. Przyznanie wsparcia następuje w drodze decyzji administracyjnej na zasadach określonych ustawą.

§ 9. Zadania wynikające z Programu wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Rupacz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe