Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 187/XXIV/13 Rady Gminy Zambrów

z dnia 27 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zambrów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 oraz art. 40 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), w związku z art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908 i 1544, z 2013 r. poz. 675) Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Nr 180/XXIII/13 Rady Gminy Zambrów z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zambrów (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2266) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.


Załącznik do Uchwały Nr 187/XXIV/13
Rady Gminy Zambrów
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Zasady udzielania i rozmiar obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora w szkołach każdego typu obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela do liczby godzin zajęć, zgodnie z poniższą tabelą:


Lp.


Szkoła licząca

dyrektor

wicedyrektor

Liczba godzin obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych

1

do 2 oddziałów

16

2

od 3 do 6 oddziałów

12

3

od 7 do 11 oddziałów

10

4

od 12 do 16 oddziałów

6

8

§ 2. Wójt Gminy, w uzasadnionych przypadkach, może zwolnić dyrektora szkoły z realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

§ 3. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z §1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wymienione zastępstwo rozpoczęło się.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe