Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/288/13 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 6j ust. 2 i 2a, art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) gospodarstwie domowym - należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkującą lokal lub zespół mieszkających razem osób spokrewnionych lub niespokrewnionych wspólnie utrzymujących się, jak również osoby, które mają inne prawa do zamieszkiwania w lokalu.

2) małym gospodarstwie domowym - rozumie się przez to gospodarstwo domowe składające się z nie więcej niż 1 osoby,

3) średnim gospodarstwie domowym - rozumie się przez to gospodarstwo domowe składające się z nie mniej niż 2 osób i nie więcej niż 3 osób,

4) dużym gospodarstwie domowym - rozumie się przez to gospodarstwo domowe składające się z nie mniej niż 4 osób.

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od małych gospodarstw domowych w wysokości 14,00 zł;

2) od średnich gospodarstw domowych w wysokości 28,00 zł.

3) od dużych gospodarstw domowych w wysokości 48,00 zł.

§ 3. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od małych gospodarstw domowych w wysokości 7,00 zł;

2) od średnich gospodarstw domowych w wysokości 14,00 zł.

3) od dużych gospodarstw domowych w wysokości 24,00 zł.

§ 4. Tracą moc:

1) uchwała Nr XXVI/225/12 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 11 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012r. poz. 3085 i poz. 3814).

2) uchwała Nr XXIX/247/12 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych w 2013 - 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012r. poz. 353).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Aleksander Zalejski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe