Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/274/13 Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Grajewo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 ) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509, ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr XXXV/242/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Grajewo ( Dz. Urz. Woj. Podla. z 2013 r. poz. 2185 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Kartę otrzymuje każdy uprawniony członek rodziny wielodzietnej ujęty we wniosku o wydanie Karty .",

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

Karta jest ważna z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość (np. legitymacja szkolna, studencka). Osoby nie posiadające własnego dokumentu tożsamości mogą korzystać z ulg na podstawie własnej Karty wraz z dokumentem tożsamości rodzica/opiekuna prawnego.",

c) po ust. 13 dodaje się ust. 14 i 15

W przypadku utraty, uszkodzenia lub zmiany danych zawartych w Karcie, wnioskujący o wydanie Karty jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie MOPS w Grajewie. Wnioskodawca może ponownie wystąpić o wydanie nowej Karty.".

W przypadku utraty uprawnień do posiadania Karty, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego jej zwrotu do MOPS w Grajewie.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Grzegorz Curyło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe