Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/269/13 Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony na osiedlu Centrum w Grajewie”

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art.20 ust.1 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012 poz.647 t.j. , poz.951, poz.1445 i z 2013 poz.21 i 405) w związku z wykonaniem uchwały Nr X/66/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony na osiedlu Centrum w Grajewie", zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/104/04 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 kwietnia 2004 r., Rada Miasta Grajewo, na wniosek Burmistrza, uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Stwierdza się zgodność zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego teren położony na osiedlu Centrum w Grajewie" zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/104/04 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 kwietnia 2004 r., o której mowa w ust. 2 z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo, uchwalonego uchwałą Nr 75/XV/99 Rady Miasta w Grajewie z dnia 29 grudnia 1999 r., z jego zmianami uchwalonymi uchwałą Nr XXI/119/08 z dn. 11 kwietnia 2008 r. i uchwałą Nr XXI/140/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

2. Uchwala się zmianę "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego teren położony na osiedlu Centrum w Grajewie", zwaną dalej "planem", obejmującą teren określony jako obszar opracowania o łącznej powierzchni 1,8316 ha, w skład którego wchodzą:

1) część tekstowa planu stanowiąca treść niniejszej uchwały;

2) załączniki do niniejszej uchwały, tj:

a) część graficzna w postaci rysunku planu na mapie skali 1:1000 - załącznik Nr 1;

b) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych w trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu - załącznik Nr 2;

c) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, wynikających z planu, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - załącznik Nr 3.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 2 określa się w dalszych przepisach niniejszych ustaleń, dopuszczalne przeznaczenie terenów oraz warunki tego dopuszczenia.

§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik Nr l są ustaleniami obowiązującymi:

1) granice opracowania obszaru objętego planem miejscowym;

2) przeznaczenie terenów objętych planem;

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) linie zabudowy obowiązujące;

5) linie zabudowy nieprzekraczalne;

6) strefa zabudowy usługowej;

7) elewacje eksponowane;

8) kierunek głównego wejścia do obiektu.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny lub postulatywny.

§ 3. 1. W planie stosuje się definicje pojęć określone w obowiązujących przepisach, z wyłączeniem pojęć określonych w ust. 2.

2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia (tekstowe i rysunkowe) niniejszego planu;

2) uchwale - należy przez to rozumieć tekst niniejszej uchwały Rady Miasta w Grajewie, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek przedstawiony na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1;

4) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem przeznaczenia;

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe i które nie koliduje z przeznaczeniem podstawowym;

7) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, na której należy usytuować płaszczyznę ściany budynku z zakazem jej przekroczenia elementami kubaturowymi z wyjątkiem schodów zewnętrznych, tarasów wejściowych, pochylni dla niepełnosprawnych i daszków ochronnych;

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć kubaturowa część budynku;

9) usługi nieuciążliwe - należy przez to rozumieć każdą inną działalność usługową niż wymienione w odrębnych przepisach przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko;

10) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość budynków lub innych obiektów kubaturowych, wyrażoną w liczbie kondygnacji nadziemnych lub określoną w metrach, liczoną od najniższej rzędnej terenu bezpośrednio przylegającego, do obiektu, do kalenicy dachu budynku, bądź do najwyższego punktu jego bryły z wyjątkiem masztów oświetleniowych, antenowych i piorunochronnych;

11) elewacji eksponowanej - należy przez to rozumieć elewację budynku od strony przestrzeni publicznej, w której usytuowane jest główne wejście lub ekspozycja związana z funkcją budynku, oraz w której detale architektoniczne i zastosowane materiały wykończeniowe akcentują funkcję i formę budynku;

§ 4. Wszystkie ustalenia planu mogą być realizowane pod warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi.

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 5. 1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, szeregowej, oznaczony na rysunku planu symbolem2MNz dopuszczeniem usług nieuciążliwych wbudowanych w parterze budynków.

2. Dla projektowanej zabudowy ustala się następujące wymagania:

1) projektowana zabudowa winna być objęta jednym opracowaniem architektoniczno-budowlanym synchronizującym potrzeby programowe na 5 projektowanych działkach;

2) szerokość działek budowlanych - 6,00 m;

3) obowiązująca linia zabudowy w odległości 2,00 i 5,00 m od linii rozgraniczającej z ciągiem pieszo-jezdnym zgodnie z ustaleniami graficznymi na rysunku planu;

4) wysokość budynku do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 13,00 m od poziomu terenu do kalenicy dachu budynku;

5) wysokość średnia fundamentów nad poziomem terenu nie więcej jak 1,00 m;

6) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 50% powierzchni terenu oznaczonego 2MN;

7) dach dwuspadowy, o spadku 350pokrycie w kolorze brązowym;

8) należy stosować materiały elewacyjne o wysokiej trwałości i jakości;

9) kolorystyka ścian budynków powinna być ciepła i pastelowa;

10) powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowić nie mniej niż 25 % powierzchni terenu 2MN;

11) należy zaprojektować w granicach każdej działki budowlanej miejsce postojowe dla samochodu osobowego.

3. Na terenie o którym mowa w ust. 1 zakazuje się:

1) lokalizacji budynków tymczasowych za wyjątkiem budynków zaplecza budowy, które winny być usunięte w ciągu 3 miesięcy od odbioru budowlanego inwestycji;

2) budowy garaży wolnostojących;

3) wykonywania ogrodzenia z prefabrykatów betonowych.

§ 6. 1 Ustala się teren wielofunkcyjnej zabudowy usługowej, nieuciążliwej, oznaczony na rysunku planu symbolem1UC,dla lokalizacji trzech niezależnych budynków usługowych.

2. Na terenie1UCobowiązują następujące ustalenia:

1) zachowuje się istniejący budynek handlowy i urządzony teren z nim związany, z dopuszczeniem koniecznych zmian budowlanych, wynikających z użytkowania lub poprawy jakości świadczonych usług handlowych;

2) powierzchnia zabudowy kubaturowej nie może przekroczyć 60% powierzchni terenu oznaczonego symbolem 1UC;

3) udział powierzchni biologicznie czynnej powinien stanowić nie mniej niż 5 % powierzchni terenu 1UC;

4) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ustaleniami graficznymi na rysunku planu;

5) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż 12,00 m od poziomu terenu do najwyżej położonego elementu budowlanego budynku;

6) powierzchnia sprzedaży funkcji handlowej w budynkach projektowanych nie może przekraczać 2000 m2;

7) dachy o dowolnym układzie połaci, spadkach i rodzaju pokrycia, wynikających z rozwiązań architektoniczno-budowlanych;

8) należy stosować materiały elewacyjne o wysokiej trwałości i jakości;

9) kolorystyka ścian budynków powinna być ciepła i pastelowa z dopuszczeniem powierzchni pełnego koloru do 30 % powierzchni każdej wybranej elewacji;

10) w granicach terenu 1UC należy wykonać dojazdy dla pojazdów zaopatrzenia;

11) w granicach terenu 1UC należy wykonać parkingi wewnętrzne przy obiektach usługowych w wielkości wskaźnika miejsc parkingowych wynoszącym 1 miejsce parkingowe na 100 m2 powierzchni całkowitej usług.

12) w granicach terenu 1UC należy wykonać niezbędne, wynikające z projektów budowlanych, przyłącza do istniejących sieci uzbrojenia w media.

3. Na terenach o których mowa w ust. 1 zakazuje się:

1) lokalizacji budynków tymczasowych za wyjątkiem budynków zaplecza budowy, które winny być usunięte w ciągu 3 miesięcy od odbioru budowlanego inwestycji;

2) budowy garaży wolnostojących;

3) wykonywania podziałów wtórnych terenu.

§ 7. 1 Przyjmuje się jako istniejący, położony w granicach opracowania planu, fragment terenu należący do istniejącego obiektu handlowego, oznaczony na rysunku planu symbolem3UH.

2. W granicach terenu 3UH dopuszcza się wprowadzanie koniecznych zmian budowlanych, wynikających z użytkowania lub poprawy jakości świadczonych usług.

§ 8. 1 Ustala się tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysunku planu symbolami4ZPdo7ZP.

2. W stosunku do terenów wymienionych w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) ustala się nasadzenia w przewadze 60% gatunków zimozielonych i o wysokości wzrostu maksymalnego do 10 m;

2) zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych;

3) lokalizowanie obiektów małej architektury - murki, gazony, barierki, pochylnie, ławki, latarnie, kosze na śmieci itp;

4) funkcjonowanie na terenie 4ZP istniejących wjazdów do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonej na terenie przyległym do granicy opracowania planu;

5) na terenach 5ZP i 6ZP zakazuje się nasadzeń drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 3,0 m od sieci infrastruktury znajdujących się na tych terenach;

6) dopuszcza się na terenach ZP realizację niezbędnej sieci uzbrojenia w media.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 9. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2, dotyczące wielkości powierzchni terenu biologicznie czynnego na terenach zabudowy;

2) zakaz lokalizowania przedsięwzięć innych niż zabudowa mieszkaniowa i usługowa wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko na podstawie przepisów odrębnych, z wyłączeniem inwestycji drogowych i urządzeń infrastruktury technicznej;

3) ochrona wód podziemnych poprzez zakaz zanieczyszczania powierzchni ziemi odpadami stałymi i odprowadzania do gruntów nieczystości płynnych;

4) obowiązek odprowadzania ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej;

5) obowiązek odprowadzania wód opadowych z utwardzonych nawierzchni parkingów i dojazdów, po wstępnym oczyszczeniu z substancji ropopochodnych, do sieci kanalizacji deszczowej;

6) wody opadowe z dachów obiektów oraz terenów o małym stopniu zanieczyszczenia mogą być odprowadzane do kanalizacji deszczowej i powierzchniowo do gruntu na własnym terenie;

7) obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych w miejscach do tego przeznaczonych i ich zagospodarowanie zgodnie z zasadami gospodarki odpadami komunalnymi w mieście;

8) ochrona powietrza atmosferycznego poprzez przyłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej, oraz instalowanie urządzeń przeciwdziałających zanieczyszczeniom powietrza;

9) w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed hałasem i wibracjami ustala się, że dopuszczalny poziom hałasu w granicach opracowania planu winien być zgodny z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

10) ochrona istniejących drzew na terenie 1UC;

11) w przypadku wycinki drzew ustala się nakaz wykonania 5 nowych nasadzeń drzew za 1 wycięte drzewo w obrębie obszaru planu;

12) w trakcie budowy parkingów nakazuje się wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych, w obrębie parkingu lub po jego obrysie;

13) w trakcie prac ziemnych, próchniczą warstwę gleby należy zmagazynować i następnie wykorzystać do zagospodarowania terenu biologicznie czynnego.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 10. 1. Na terenie nie występują obiekty objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków.

2. Jeżeli w wyniku robót ziemnych nastąpi odkrycie przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą być zabytkami - należy wstrzymać prace i zawiadomić o tym właściwe terytorialnie służby ochrony zabytków lub Burmistrza Grajewa.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 11. 1. Na terenie objętym planem, przestrzeń publiczną stanowi obszar oznaczony symbolami 1UC, 8KDD i10Kcp.

2. W obszarze tym ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) w zagospodarowaniu terenów, wymienionych w ust.1, dostosowując do pełnionych funkcji, uwzględnić realizację ciągów pieszych, ujednoliconego oświetlenia terenu, zieleni urządzonej z elementami małej architektury i parkingów;

2) lokalizację wolnostojących nośników reklamowych o powierzchni do 10 m2 za zgodą właściciela lub zarządzającego terenem oraz zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) ustala się łączną powierzchnię reklam i szyldów na jednej ścianie budynku - do 10% powierzchni tej ściany;

4) kształt, wielkość i miejsce umieszczenia szyldu lub reklamy na budynku muszą być dostosowane do architektury budynku;

5) lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.

Rozdział 6.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

§ 12. Na obszarze objętym planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi czy zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 13. Stwierdza się, że obszar objęty planem miejscowym nie jest położony w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 218.

Rozdział 7.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

§ 14. W granicach objętych planem nie przewiduje się wykonania scalania i podziału nieruchomości.

Rozdział 8.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,w tym zakaz zabudowy.

§ 15. 1. Na obszarze objętym planem nie ustala się szczególnych warunków zagospodarowania.

2. Na obszarze objętym planem ustala się ograniczenia w użytkowaniu terenów i inne zakazy, w tym także zakazy zabudowy, określone w §5 ust.3 i §6 ust.3.

Rozdział 9.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 16. Do czasu realizacji projektowanego zagospodarowania obszar objęty planem pozostawia się w dotychczasowym sposobie użytkowania.

Rozdział 10.
Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej

§ 17. 1. Obszar objęty planem jest dostępny z graniczącej z nim ulicy Dwornej.

2. Ustala się tereny z przeznaczeniem na komunikację kołową, oznaczone na rysunkach planu symbolem K, w tym:

1) drogę klasy technicznej D, oznaczoną symbolem8KDD, o następujących parametrach:

a) szerokość pasa drogowego 10,00 m zgodnie z rysunkiem planu,

b) szerokość jezdni 6,00 m;

2) drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem9KDw, o szerokości jezdni 6,00 m oraz zawrotką o wymiarach nie mniej niż 20,00 x 20,00 m;

3) ciąg pieszo-jezdny oznaczony symbolem10Kcp, o szerokości 5,00 - 7,00 m;

3. W liniach rozgraniczających dróg przewiduje się:

1) kanały kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;

2) kanały kanalizacji deszczowej;

3) energetyczne linie kablowe niskiego i średniego napięcia.

§ 18. Ustala się zasadę zaopatrzenia w wodę z miejskiej sieci komunalnej znajdującej się w ul. Dwornej oraz na Osiedlu Centrum, poprzez wykonanie niezbędnych przyłączy na warunkach administratora sieci.

§ 19. W zakresie usuwania nieczystości stałych i płynnych ustala się:

1) odprowadzenie ścieków sanitarnych do kolektora sanitarnego w ul Dwornej;

2) kanały kanalizacji sanitarnej należy sytuować w pasie drogowym dróg 8KDD, 9 KDw i 10Kcp;

3) wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg i parkingów, oraz dachów, odprowadzane za pomocą kanalizacji deszczowej, powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy szczególne z zakresu ochrony środowiska, kanały deszczowe sytuować w pasie drogowym dróg 8KDD 8KDD, 9 KDw i 10Kcp, obowiązują ustalenia §9 pkt. 5 i 6;

4) lokalizacja kontenerów na odpady stałe powinna spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach szczególnych dotyczących miejsc gromadzenia odpadów stałych.

§ 20. Ustala się zasadę zaopatrzenia w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej.W rozwiązaniach technicznych nowoprojektowanych obiektów należy preferować rozwiązania wykorzystujące energię odnawialną - zaleca się stosowanie kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. i wspomagania ogrzewania, oraz odzysk ciepła z systemów wentylacji.

§ 21. 1. Przyjmuje się istniejące trasy przebiegu linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV, oraz lokalizację istniejącej stacji transformatorowej 15/04 kV na terenie oznaczonym symbolem11EE.

2. Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych urządzeń energetycznych na terenie 1UC. Budowa nowych urządzeń nie wymaga zmiany planu.

3. Lokalizację nowych urządzeń i sieci energetycznych na terenie 1UC, należy uzgodnić z właściwym operatorem sieci energetycznej.na etapie projektu budowlanego.

4. W przypadku kolizji projektowanych inwestycji z urządzeniami elektroenergetycznymi należy je przebudować na koszt inwestora, a o warunki przebudowy wystąpić do właściwego operatora sieci energetycznej.

§ 22. Sieć gazową należy lokalizować w chodnikach ulic 8KDD, 9KDw i 10Kcp oraz w pasach zieleni.

Rozdział 11.
Przedsięwzięcia obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

§ 23. Przedsięwzięcia w zakresie obrony cywilnej przewidzieć zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 24. Ustala się następujące przedsięwzięcia w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

1) na terenie 1UC należy przewidzieć 4 hydranty dla celów przeciwpożarowych, usytuowanych w odległości do 75 m,

2) na obiektach usługowych przewidzieć niepalną konstrukcję i pokrycie dachów.

Rozdział 12.
Przepisy końcowe

§ 25. 1. Ustala się jednorazową opłatę w związku ze wzrostem wartości nieruchomości wynikającej z opracowania planu, służącą naliczeniu opłaty określonej stawką procentową w wysokości:

1) 30 % (słownie: trzydzieści procent) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:1UC, 3UH, 7ZP, 9KDw i 11EE;

2) 1 % (słownie: jeden procent) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:2MN, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 8KDD i 10Kcp.

2. Uchyla się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony na osiedlu Centrum w Grajewie, zatwierdzony uchwałą Nr XVIII/104/04 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 kwietnia 2004 r., w zakresie objętym zmianą planu, określoną na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1, jako obszar opracowania o łącznej powierzchni 1,8316 ha, oraz ustaleniach zawartych w niniejszej uchwale.

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grajewa.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Grzegorz Curyło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/269/13
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 czerwca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/269/13
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Realizując wymogi art. 17 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647.t.j.i z późn. zm.), Rada Miasta Grajewo stwierdza, że do przedłożonej do uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony na osiedlu Centrum w Grajewie" zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/104/04 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 kwietnia 2004 r., w trakcie jej wyłożenia do publicznego wglądu, w terminie ustawowym uwagi nie wpłynęły.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/269/13
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w zmianie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony na osiedlu Centrum w Grajewie ", inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20, ust. 1 i 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647.t.j.i z późn.zm),art.7 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn.zm) i art.216 ust.2 pkt1 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm) Rada Miasta Grajewo, stwierdza konieczność realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, jak niżej:

- wykup terenu pod ciąg pieszy …………………………………….427 m2 x 100 zł = 42 700 zł

- budowa nawierzchni ciągu pieszego długości 61 m …………………. 61 m x 640 zł = 39 040 zł

- budowa wodociągu D100 mm o długości 77 m ………………………35 m x 110 zł = 3 850 zł

- -budowa kanału sanitarnego D250 mm o długości 40 m …………......40 m x 200 zł = 8 000 zł

- -budowa kanału deszczowego D400 mm o długości 45 m …….........45 m x 520 zł = 23 400 zł

- -budowa linii NN oświetleniowej o długości 30 m ………....................30 m x 140 zł = 4 200 zł

- -budowa sieci cieplnej o długości 60 m ………......................................60 m x 500 zł = 30 000 zł

Razem ………....151 190

( w/g danych zawartych w prognozie skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującą część miasta Grajewa na osiedlu Centrum).

Zgodnie z przepisami o finansach publicznych, zasady finansowania przewidzianej inwestycji będą określone w budżecie gminy na ten rok, w którym planuje się realizację inwestycji. Okres obowiązywania planu jest bezterminowy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe