Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/139/13 Rady Gminy Nowy Dwór

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 k ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21 i 228) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t. ) Rada Gminy Nowy Dwór uchwala , co następuje:

§ 1. 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jako metodę ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust.1 w wysokości 10 miesięcznie od 1 mieszkańca.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 8 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVIII/ 107 / 12 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Dwór.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Kalenik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe