Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/140/13 Rady Gminy Nowy Dwór

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21 i 228) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t.) Rada Gminy Nowy Dwór uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli, z zastrzeżeniem § 2, w wysokości:

1) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 120 dm340 zł+ VAT;

2) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 240 dm370 zł+ VAT;

3) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 1100 dm3250 zł+ VAT;

4) za jednokrotne odebranie 1m3niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika KP-5, KP-7, KP-10200 zł+ VAT.

2. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości25 zł+ VAT za 1m3.

§ 2. 1. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, górne stawki opłat za usługi, o których mowa w § 1 ust. 1, określa się w wysokości:

1) za jednokrotne odebranie zmieszanych odpadów po przeprowadzeniu segregacji z jednego pojemnika o objętości 120 dm330 zł+ VAT;

2) za jednokrotne odebranie zmieszanych odpadów po przeprowadzeniu segregacji z jednego pojemnika o objętości 240 dm350 zł+ VAT;

3) za jednokrotne odebranie zmieszanych odpadów po przeprowadzeniu segregacji z jednego pojemnika o objętości 1100 dm3170 zł+ VAT;

4) za jednokrotne odebranie 1m3zmieszanych odpadów po przeprowadzeniu segregacji z jednego pojemnika KP-5, KP-7, KP-10150 zł+ VAT.

2. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, górne stawki opłat za usługi, o których mowa w § 1 ust. 1, dotyczące odbierania selektywnie zebranych odpadów określa się w wysokości:

1) za jednokrotne odebranie wysegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 60 dm35 zł+ VAT;

2) za jednokrotne odebranie wysegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 110 lub 120 dm310 zł+ VAT;

3) za jednokrotne odebranie wysegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 1100 dm320 zł+ VAT.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Kalenik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe