Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/117/2013 Rady Gminy Rudka

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rudka Nr XVII/91/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i poz. 951; z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 2 uchwały Rady Gminy Rudka Nr XVII/91/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 608 i poz. 1882) dotychczasową treść oznacza się jako ustęp 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina Rudka zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym, wg następujących zasad:

1) w zabudowie jednorodzinnej nieruchomości zostaną wyposażone w:

a) jeden pojemnik na odpady komunalne zmieszane o pojemności 120 l lub 240 l - w przypadku niesegregowania odpadów,

b) jeden pojemnik na odpady komunalne zmieszane o pojemności 120 l lub 240 l, jeden pojemnik na odpady komunalne segregowane o pojemności 120 l lub 240 l, 2 worki na popiół lub żużel/miesiąc w sezonie zimowym i 1 worek na piach/miesiąc w sezonie letnim, 4 szt. worków na odpady zielone /rok - w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zbierania odpadów sposób slektywny;

2) w zabudowie wielorodzinnej nieruchomości zostaną wyposażone w:

a) jeden kontener o pojemności od 5 do 10 m3lub jeden pojemnik o pojemności 1 100 l do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych - w przypadku niesegregowania odpadów,

b) jeden pojemnik o pojemności 1100 l lub jeden kontener o pojemności od 5 do 10 m3do zbierania odpadów zmieszanych i każdego rodzaju odpadów podlegających segregacji- w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zbierania odpadów w sposób selektywny.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Bogdan Kresso

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe