Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/118/13 Rady Gminy Klukowo

z dnia 28 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XVI/100/13 Rady Gminy Klukowo z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) oraz art. 6 j ust. 2, art. 6 k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz.21 i 228), Rada Gminy Klukowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/100/13 Rady Gminy Klukowo z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty § 2. 1. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie segregowanymi odpadami komunalnymi w następującej wysokości:

1) gospodarstwo domowe 1 osobowe - 8 zł/m-c.

2) gospodarstwo domowe 2-3 osobowe - 15 zł/m-c.

3) gospodarstwo domowe 4-5 osobowe - 20 zł/m-c.

4) gospodarstwo domowe 6 i więcej osobowe - 25 zł/m-c.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe