Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/43/13 Zgromadzenia Związku

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Związkowi Gmin „Kumiałka - Biebrza” oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645), art. 4 ust. 2 w zw. z art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1368, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Związkowi Gmin "Kumiałka - Biebrza", warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz organ lub osobę uprawnioną do udzielenia tych ulg.

§ 2. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Związkowi Gmin "Kumiałka-Biebrza", na wniosek zobowiązanego, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Umorzenie zaległości w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, może nastąpić, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia wymagalności do ustalonego terminu zapłaty należności.

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci odroczonej należności w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia następnego po upływie terminu płatności obowiązującego przed odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem na raty spłaty należności chyba, że nastąpi kolejna zmiana terminu płatności.

§ 3. 1. Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

1) wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres (miejsce zamieszkania lub pobytu, siedzibę);

2) treść żądania wraz ze wskazaniem okoliczności uprawniających do zastosowania ulgi;

3) dowody uzasadniające wniosek.

2. W przypadku stwierdzenia, po dokonanej weryfikacji wniosku, iż przedstawione dowody lub podane informacje są niewystarczające i nie można na ich podstawie ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek do udzielenia ulgi, wzywa się dłużnika do ich uzupełnienia wyznaczając jednocześnie odpowiedni termin na ich uzupełnienie.

3. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

4. O pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia zawiadamia się dłużnika w formie pisemnej.

§ 4. 1. W przypadkach, w których ulga udzielona na podstawie niniejszej uchwały stanowić będzie pomoc publiczną, jej udzielenie może nastąpić zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 roku).

2. W zależności od charakteru prowadzonej działalności wartość pomocy de minimis przyznanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały wraz z wartością de minimis udzielonej w innych formach i z innych źródeł, jaką przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 lat go poprzedzających, nie może przekroczyć kwot określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) w sprawie zastosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis.

3. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz informacji o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

4. W przypadku, kiedy udzielenie ulgi stanowiącej pomoc de minimis nie jest możliwe z uwagi na przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub z uwagi na niedopełnienie obowiązków określonych w ust. 3 i 4, wniosek o przyznanie ulgi pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 5. 1. Przepisy § 2 i § 4 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.

2. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem należności ubocznych.

3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne.

4. W przypadku spłaty całej należności głównej, mogą być umorzone odsetki za opóźnienie w spłacie należności głównej.

5. Umorzenie części należności może nastąpić po zapłaceniu pozostałej kwoty.

§ 6. 1. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Związkowi Gmin "Kumiałka - Biebrza", mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty z urzędu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Związkowi Gmin "Kumiałka - Biebrza", oraz do spłat innych należności ubocznych.

§ 7. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w niniejszej uchwale uprawniony jest Zarząd Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza".

§ 8. 1. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie umowy lub jednostronnego oświadczenia woli.

2. Odmowa udzielania ulg, o których mowa w ust. 1 następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.

§ 9. Zgoda na umorzenie lub udzielenie ulg w spłacaniu należności może zostać cofnięta, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody na podstawie których należności umorzono lub udzielono ulg okazały się fałszywe, bądź że zgoda została wydana w wyniku przestępstwa albo, że dłużnik wprowadził wierzyciela w błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę udzielenia zgody.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza".

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin


Stanisław Łodygo

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe