Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/44/13 Zgromadzenia Związku

z dnia 28 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 i 645)), oraz art. 6 j ust. 2, art. 6 k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21 i 228) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/32/13 Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1891), § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od gospodarstwa domowego jednoosobowego - 15 zł;

2) od gospodarstwa domowego wieloosobowego - 30 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin


Stanisław Łodygo

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe