| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/145/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 12 czerwca 2013r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z ząłacznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XVI/108/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 885 i 2175) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XVI/108/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 885 i 2175) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 10.262.167 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.289.358 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.243.332 zł, w tym dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 6.169 zł,

- dochody na zadania zlecone 1.046.026 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 2.972.809 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 805.300 zł,

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 1.894.392 zł;

2) wydatki ogółem 9.043.790 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 6.913.095 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 5.867.069 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 6.169 zł,

- wydatki na zadania zlecone 1.046.026 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.130.695 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 960.703 zł.

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.218.377 zł przeznacza się na planowaną spłatę pożyczki.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Katarzyna Androsiuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/145/2013
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 12 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wydatki na 2013 rok.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/145/2013
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 12 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Limin wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/145/2013
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 12 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu na 2013 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/145/2013
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 12 czerwca 2013 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2013 r.

Dokonano zwiększenia planu wydatków w Dz. 851 rozdz. 85154 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 26.123 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi.

W ramach dokonanych zmian:

1) zwiększono plan wydatków o kwotę 17.316 zł z przeznaczeniem na:

a) w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 1.386 zł na wypłatę wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń za godziny nadliczbowe pracowników gospodarki komunalnej,

b) w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 924 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych,

c) w Dz. 926 rozdz. 92601 kwotę 6 zł zakup znaków opłaty sądowej za nadanie klauzuli wykonalności wyroku zasądzonej należności przeciwko firmie za wykonanie komleksu boisk szkolnych.

d) w Dz. 926 rozdz. 92695 kwotę 15.000 zł na dodatkowe roboty przy budynku do osługi kąpieliska w Repczycach.

2) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 17.316 zł dokonano w Dz. 750 rozdz 75023 oraz w Dz. 600 rozdz. 60016 ze względu na brak realizacji planowanych kwot.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Enadis

Oprogramowanie dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »