| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 194/XXXII/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 14 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1:

a) zwiększyć dochody o kwotę 16.200 zł.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2:

a) zmniejszyć wydatki o kwotę 5.831 zł,

b) zwiększyć wydatki o kwotę 136.145 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 23.742.922 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18.749.589 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 4.993.333 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 25.123.901 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15.824.471 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 9.299.430 zł;

3) planowany deficyt budżetowy 1.380.979 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 626.865 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 754.114 zł.

§ 4. Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie
z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wprowadzić zmiany w planie rozchodów i przychodów budżetu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 626.865 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.873.135 zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 626.865 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.873.135 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 99.861 zł.

§ 9. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 194/XXXII/13
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 14 czerwca 2013 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2013 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 16.200 zł, w tym:

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

626 429,00

16 200,00

642 629,00

85206

Wspieranie rodziny

0,00

16 200,00

16 200,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

16 200,00

16 200,00

Razem:

20 991 703,00

16 200,00

21 007 903,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

2 735 019,00

0,00

2 735 019,00

Ogółem:

23 726 722,00

0,00

23 742 922,00

16 200,00


Nazwa

Plan na 2013

1.Dochody majątkowe, w tym

4.993.333

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

4.551.776

dochody ze sprzedaży majątku

431.557

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

10 000

w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

4.387.629

2. Dochody bieżące, w tym:

18.749.589

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

201.799

Dochody ogółem

23.742.922

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 194/XXXII/13
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 14 czerwca 2013 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2013 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 5.831 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 136.145zł, w tym:

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

710

Działalność usługowa

42 100,00

2 000,00

44 100,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

14 400,00

2 000,00

16 400,00

4300

Zakup usług pozostałych

12 000,00

2 000,00

14 000,00

801

Oświata i wychowanie

6 392 368,00

0,00

6 392 368,00

80101

Szkoły podstawowe

3 378 112,00

5 829,00

3 383 941,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

164 202,00

5 829,00

170 031,00

80110

Gimnazja

1 965 814,00

-5 829,00

1 959 985,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

108 550,00

-5 829,00

102 721,00

852

Pomoc społeczna

1 262 264,00

16 200,00

1 278 464,00

85206

Wspieranie rodziny

9 000,00

16 200,00

25 200,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 900,00

16 200,00

25 100,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

195 244,00

0,00

195 244,00

85395

Pozostała działalność

193 600,00

0,00

193 600,00

4307

Zakup usług pozostałych

102 460,00

-1,00

102 459,00

4309

Zakup usług pozostałych

8 952,00

1,00

8 953,00

4437

Różne opłaty i składki

1 520,00

-1,00

1 519,00

4439

Różne opłaty i składki

80,00

1,00

81,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

476 196,00

112 114,00

588 310,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

288 696,00

75 138,00

363 834,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

258 500,00

65 581,00

324 081,00

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

0,00

9 557,00

9 557,00

92116

Biblioteki

180 000,00

36 976,00

216 976,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

180 000,00

36 976,00

216 976,00

Razem:

22 258 568,00

130 314,00

22 388 882,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

2 735 019,00

0,00

2 735 019,00

Ogółem:

24 993 587,00

-5 831,00

25 123 901,00

136 145,00


Rodzaj wydatków

Plan na 2013

1. Wydatki majątkowe:

9.299.430

Inwestycje i zakup inwestycyjne

9.299.430

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

5.943.863

zakup i objęcie akcji i udziałów

0

wniesienie prawa do spółek prawa handlowego

0

2. Wydatki bieżące:

15.824.471

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7.681.292

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3.290.366

udzielone dotacje na zadania bieżące

672.701

świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.577.676

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0

obsługa długu

440.000

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

216.288

Wydatki ogółem

25.123.901

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 194/XXXII/13
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 14 czerwca 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
W 2013 ROKU

Lp.

Podmiot dotowany

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Powiat Grajewski
- Warsztaty Terapii Zajęciowej

1 6442.

Powiat Grajewski

629 1963.

Miejski Dom Kultury
w Szczuczynie

324 0814.

Miejski Dom Kultury
w Szczuczynie

9 5575.

Biblioteka Publiczna
w Szczuczynie

216 9766.

Kluby sportowe

110 0007.

Spółka Wodna

20 000Ogółem

640 397

541 057

0

130 000

0

0

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 194/XXXII/13
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 14 czerwca 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

3 353 975,00

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

754 114,00

2

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

951

99 861,00

3

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

2 500 000,00

Rozchody ogółem:

1 972 996,00

1

Udzielone pożyczki i kredyty

991

99 861,00

2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

1 873 135,00

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 194/XXXII/13
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 14 czerwca 2013 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- otrzymania dotacji celowej od Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 16.200 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- odpowiedniego zwiększenia planu wydatków do wysokości otrzymanych dotacji,

- zwiększenia planu finansowego w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na emisję ogłoszenia o drugim nieograniczonym przetargu ustnym, dotyczącego sprzedaży nieruchomości w Bzurach, na łamach Gazety Wyborczej,

- mylnego przesunięcia środków finansowych w dziale " oświata i wychowanie" na zwiększenie odpisu na ZFŚS z rozdziału 80101 zamiast z rozdziału 80110 kwoty 5.829 zł,

- przesunięcia środków w kwocie 2 zł w dziale "pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w paragrafach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na paragrafy finansowane z Budżetu Państwa, dotyczącego projektu POKL "Bądź aktywny, bądź niezależny",

- zwiększenia planu finansowego w dziale "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" o kwotę 112.114 zł dotyczącą udzielenia dotacji na realizację projektów unijnych:

dla Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie:

- "Remont części świetlicy wiejskiej w miejscowości Skaje" - 36.976 zł,

dla Miejskiego Domu Kultury w Szczuczynie:

- "Palinocka 2013 - obchody nocy świętojańskiej w Gminie Szczuczyn" - 25.001 zł,

- "Szczuczyńskie Targi Produktu Regionalnego" - 36.501 zł,

- "Zakup urządzeń do ćwiczeń fitness" - 13.636 zł.

Instytucje kultury złożyły wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o dofinansowanie w/w zadań. Podmioty te nie posiadają własnych środków na zapłatę zobowiązań. Gmina na część udziału własnego planuje przekazać dotacje, a na część udziału w przyszłości zrefundowanego przez Urząd Marszałkowski udzielić pożyczki nieoprocentowanej w kwocie
99.861 zł.

W związku ze zwiększeniem dotacji dla instytucji kultury zwiększono deficyt do kwoty 1.380.979 zł. Wzrost deficytu o kwotę 114.114 zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Kujda

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »