Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/530/13 Rady Miasta Białystok

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 5 ust. 1 i 4 oraz art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości, które wynoszą rocznie:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -0,84 złod 1 m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -4,50 od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -0,45 złod 1 m2powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych -0,73 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -22,36 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -10,65 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -4,16 od 1 m2powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -7,40 złod 1 m2powierzchni użytkowej;

3) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

a) stanowiących stadiony sportowe wraz z infrastrukturą stanowiącą integralną całość techniczno-użytkową -0,1 %ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

b) pozostałych -2 %ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. 1. Stawka określona w § 1 pkt 3 lit. a) niniejszej uchwały w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379/5 z 28 grudnia 2006 r.) i może być stosowana po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2.

2. Warunkiem skorzystania ze stawki podatku od nieruchomości, o której mowa w § 1 pkt 3 lit. a) niniejszej uchwały, jest złożenie przez podatnika:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości;

3) informacji na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

3. Pomocą de minimis jest różnica pomiędzy stawką podstawową określoną w § 1 pkt 3 lit. b) niniejszej uchwały, a stawką preferencyjną określoną w § 1 pkt 3 lit. a) niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV/383/12 Rady Miasta Białystok z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2012 r., poz. 3362).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 30 grudnia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe