reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/534/13 Rady Miasta Białystok

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Białystok konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Białegostoku na 2014 rok

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miasta Białegostoku w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Białegostoku na 2014 rok.

2. Postulowana kwota Budżetu Obywatelskiego wynosi 10 000 000,00 zł.

§ 2. 1. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Propozycje projektów inwestycyjnych winny być zgłoszone na formularzach, stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Propozycje projektów inwestycyjnych mogą być zgłaszane przez mieszkańców Białegostoku posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe z siedzibą w Białymstoku.

4. Przedmiotem konsultacji będą projekty inwestycyjne umieszczone na karcie do głosowania.

5. Wzór karty do głosowania, o której mowa w ust. 4, określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy miasta Białegostoku posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 4. O terminie prowadzenia konsultacji mieszkańcy miasta Białegostoku zostaną powiadomieni poprzez stronę internetową oraz akcję promocyjną.

§ 5. Skład osobowy Komisji ds. budżetu obywatelskiego oraz wzór protokołu zawierającego wyniki z przeprowadzonych konsultacji określi Prezydent Miasta Białegostoku.

§ 6. Z przeprowadzonych konsultacji Prezydent Miasta Białegostoku składa pisemną informację Radzie Miasta Białystok po zakończeniu konsultacji.

§ 7. 1. Terminy prowadzenia poszczególnych czynności związanych z konsultacjami określa harmonogram konsultacji, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wyniki konsultacji są podawane do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku;

2) w formie pisemnej i elektronicznej wszystkim radnym Miasta Białystok;

3) w formie komunikatu prasowego.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/534/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 czerwca 2013 r.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Konsultacje społeczne prowadzone są w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Białegostoku na 2014 r. określanych jako Budżet Obywatelski.

2. Pojedynczy projekt (zadanie) nie może przekroczyć kwoty 10 000 000 zł.

3. Projekty mogą dotyczyć inwestycji, które mieszczą się w kompetencjach Miasta.

4. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane wydatki inwestycyjne dotyczące poszczególnych osiedli lub obszaru całego Miasta.

Rozdział 2
Zgłaszanie projektów

§ 2. 1. Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz Departamencie Obsługi Mieszkańców;

2. Formularz zostaje uznany za ważny, jeśli wypełnione są wszystkie pola oznaczone, jako obowiązkowe.

3. Wypełnione formularze zgłaszania projektów składa się w wersji pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz Departamencie Obsługi Mieszkańców lub przesyła się je w wersji elektronicznej na adres:budzet2014@um.bialystok.pl .

4. Do zgłoszenia wniosku niezbędne jest wyrażenie przez pomysłodawcę lub pomysłodawców projektu zgody na weryfikację danych osobowych w spisie wyborców oraz zgody na umieszczenie informacji o tym, kto jest pomysłodawcą danego projektu, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Rozdział 3
Wybór projektów

§ 3. Komisja ds. budżetu obywatelskiego przeprowadza weryfikację projektów pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji oraz możliwości zabezpieczenia budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości i umieszcza projekty na liście podlegającej głosowaniu.

§ 4. 1. Projekty są oceniane w głosowaniu powszechnym.

2. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Miasta Białegostoku posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 5. 1. Głosowanie przeprowadza się w wyznaczonych punktach, gdzie będzie można wypełnić i złożyć kartę. Głosować będzie można również w formie elektronicznej.

2. Listę punktów do głosowania oraz adres strony internetowej podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej 14 dni przed datą głosowania.

3. Pełny opis projektów dostępny będzie na stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz w punktach do głosowania.

§ 6. 1. Na karcie do głosowania podaje się tytuły projektów oraz szacunkowy koszt ich realizacji.

2. Karta do głosowania musi zawierać opis, jak oddać prawidłowo głos.

3. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie maksymalnie 5 projektów z listy zweryfikowanych projektów.

§ 7. 1. Obliczenie wyniku polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów.

2. Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski.

3. Informacja o wyniku głosowania podawana jest niezwłocznie:

1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku;

2) w formie pisemnej lub elektronicznej wszystkim radnym Miasta Białystok;

3) Prezydent Miasta Białegostoku złoży Radzie Miasta Białystok sprawozdanie na najbliższej sesji po zakończeniu konsultacji;

4) w formie komunikatu prasowego.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/534/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 czerwca 2013 r.

do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego w Białymstoku

1. Dane osobowe*

a) Imię i nazwisko:

b) Adres zamieszkania:

c) PESEL:

d) Kontakt do pomysłodawcy / przedstawiciela pomysłodawców:(zalecane)

(należy podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz, o ile to możliwe, adres e-mail)

2. Podstawowe informacje*

a) Tytuł projektu:

b) Lokalizacja projektu:

c) Obszar tematyczny:

2. Cele projektu*

(maks. 100 wyrazów)

3. Opis projektu*

(należy przedstawić opis projektu, maks. 400 wyrazów)

4. Uzasadnienie*

(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, który zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu, maks. 200 wyrazów)

5. Zakres projektu*

(należy wskazać, komu będzie służył projekt oraz którzy mieszkańcy skorzystają na jego realizacji, maks. 100 wyrazów)

6. Ochrona środowiska(zalecane)

(należy określić, jaki wpływ na środowisko będzie miała realizacja zaproponowanego projektu, maks. 150 wyrazów)

7. Szacunkowy kosztorys*

Składowe projektu

Koszt

1.

2.

3.

… .

RAZEM

Dodatkowe załączniki(zalecane np. zdjęcia, ekspertyzy, analizy prawne, rekomendacje, opracowania graficzne, wizualne itp. ):

*Pola oznaczone gwiazdką traktowane są, jako OBOWIĄZKOWE!

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do:

? przeprowadzenia konsultacji w ramach Białostockiego Budżetu Obywatelskiego

Data …………………………….. czytelny podpis ………………………….


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/534/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 czerwca 2013 r.

Aby prawidłowo oddać głos należywybrać od 1 do 5 zadań z poniższej listy poprzez postawienie znaku "X" w odpowiednim polu w kolumnie "Wybór", wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL, a także podpisać zawarte na karcie oświadczenie.

Zasady głosowania:

- głosujący wybiera od 1 do 5 zadań z poniższej listy,

- można tylko raz wziąć udział w głosowaniu.

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

- na karcie nie wybrano żadnego zadania lub wybrano więcej niż 5 zadań,

- mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu,

- imię i nazwisko lub numer PESEL wpisane na karcie są nieczytelne,

- numer PESEL jest niepoprawny,

- oświadczenie zawarte na karcie nie zostało podpisane.

LP.

NAZWA ZADANIA

ORIENTACYJNY KOSZT*

WYBÓR

* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.

Dane respondenta (proszę wypełnić)

Imię:..................................

Nazwisko:..........................

PESEL:...............................

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych konsultacji Białostockiego Budżetu Obywatelskiego.

Data i podpis

................................................................................
Po dokonanej weryfikacji dane ulegną zniszczeniu.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/534/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 czerwca 2013 r.


Harmonogram konsultacji


od 19 sierpnia do 20 września 2013 r.


Składanie przez mieszkańców propozycji projektów i zadań do budżetu na rok 2014od 23 września do 04 października 2013 r.


Weryfikacja propozycji mieszkańców pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji oraz możliwości zabezpieczenia budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości, spotkania z mieszkańcami

od 7 października do 25 października 2013 r.


Głosowanie nad propozycjami


do 8 listopada 2013 r.


Ogłoszenie wyników konsultacji

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama