Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/159/2013 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 28 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9a ustawy z dnia 8 marca 1999r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2013r. poz.594/ i art.13 ust.2 i 2a. art.14 ust.5, art.37 ust.3, art.84 ust.3 art.146 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2010r. Nr 102, poz.651, zm. Nr 106, poz.675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz.1307, Nr 200, poz. 1323: z 2011r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz.622, Nr 115, poz.673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz.762, Nr 135, poz.789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz.1110, Nr 224, poz.1337; z 2012r. poz.908, 951, 1256, 1429, 1529/ Rada Gminy Milejczyce uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/100/05 Rady Gminy Milejczyce z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciązania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata wprowadza się następującą zmianę:

1) §6 ust.5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) zbywanych jako lokal mieszkalny w wysokości:

a) 90%, jeżeli zbycie nastąpi do dnia 31.12.2014r.

b) 50%, jeżeli zbycie nastąpi po dniu 31.12.2014r."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milejczyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Fiłoc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe