Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/156/13 Rady Gminy Płaska

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594), w związku z art. 6b i art. 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109 poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237 poz. 1655, z 2009 r. Nr 56 poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r.Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r. poz. 465), w związku z art. 9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz. 749, poz. 1342, poz. 1529) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Inkaso podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości lub w formie łącznego zobowiązania pienieżnego powierza się sołtysom wsi gminy Płaska.

§ 2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Płaska podatków pobranych w sołectwach: Dalny Las, Gorczyca, Gruszki, Macharce, Mikaszówka, Mołowiste, Płaska, Podmacharce, Rubcowo, Rudawka, Rygol, Serski Las, Serwy, Strzelcowizna, Sucha Rzeczka.

§ 3. Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek Urzędu Gminy w terminie 2 dni roboczych po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku przez podatnika powinna nastąpić.

§ 4. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w §2, powinna nastąpić w miesiącu następującym po miesiącu w którym dokonano inkasa.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/161/06 Rady Gminy Płaska z dnia 16 czerwca 2006 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Ciężkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe