Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/159/13 Rady Miasta Sejny

z dnia 4 lipca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/06 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1266, Nr 49, poz. 464, z 2005r., Nr 175, poz. 1462, z 2006r., Nr 12, poz. 63, z 2007r., Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1371 z 2008 r. Nr 237, poz. 1657; z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 115, poz. 967, z 2011 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 163, poz. 981, z 2013 r. poz. 503) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21 i poz. 405) w wykonaniu uchwały Nr XVI/78/12 Rady Miasta Sejny z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny, Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się, że ustalenia niniejszej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny, o której mowa w ust. 2 nie naruszają ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sejny uchwalonego uchwałą Nr XVII/115/2000 Rady Miasta Sejny w dniu 14 lutego 2000 roku, późniejszymi zmianami.

§ 2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny uchwalonego uchwałą Nr III/10/06 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2006 r., z póżn. zmianami - w odniesieniu do terenów określonych w załączniku Nr 1 (arkusz 1, 2, 3, 4, 5, 6) do niniejszej uchwały oraz w treści uchwały.

§ 3. W uchwale Nr III/10/06 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny (Dz. Urzęd. Woj. Podl. z 2007 r. Nr 37, poz. 306), wprowadza się następujące zmiany:

1) W §4.1. po punkcie 30) dodaje się punkt 31) o następującym brzmieniu: "31) tereny rowów melioracyjnych - oznaczone na rysunku zmiany planu symbolemWr;"

2) W §4.1. po punkcie 31) dodaje się punkt 32) o następującym brzmieniu: "32) teren zieleni przydrożnej - oznaczony na rysunku zmiany planu symbolemZoraz teren zieleni izolacyjnej - oznaczony na rysunku zmiany planu symbolemZl;"

3) §5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§5.1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik do uchwały Nr III/10/06 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2006 r. wraz z późniejszymi zmianami rysunku planu, zwany w dalszej części "rysunkiem planu".

4) §6. pkt 1) otrzymuje brzmienie: "1)Rysunku planu- należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik do uchwały Nr III/10/06 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2006 r. wraz z późniejszymi zmianami rysunku planu";

5) §81 pkt 6 ppkt 6.2. otrzymuje brzmienie:

6.2. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:

- Ustala się nie większą niż 70%;";

6) §81 pkt 6 ppkt 6.3. otrzymuje brzmienie:

6.3. Powierzchnia biologicznie czynna:

- Ustala się nie mniej niż 20%;";

7) W §81 (dot. terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem32U/A- załącznik nr 1 arkusz 6 do niniejszej zmiany planu) dodaje się pkt 12. o następującym brzmieniu: "12. W przypadkach uzasadnionych: m. in. istniejącym ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu (np. istniejącą wewnętrzną obsługą komunikacyjną - wjazd, parkingi), gabarytami zabudowy wynikajacymi z potrzeb funkcjonalnych lub technologicznych charakteru zabudowy, itp., dopuszcza się usytuowanie budynku skierowanego w stronę działki sąsiedniej ścianą zewnętrzną bez otworów drzwiowych i okiennych w odległości 1,5 m od granicy działki lub bezpośrednio przy jej granicy;" oraz dodaje się pkt 13. o następującym brzmieniu: "13. Cały teren 32U/A znajduje się w obszarze układu urbanistycznego z okresu lokacji oraz I-ej połowy XIX wieku (okres intensywnej rozbudowy miasta) części miasta Sejny wpisanej do rejestru zabytków pod nr 19 w rozumieniu zapisów art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit B, art. 7 pkt 1, art. 8, art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na podstawie Decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach, znak: KL.WKZ.534/19/d/70 z dnia 23 lutego 1979 roku. Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3 planu".

8) W rozdziale 7 po §191. dodaje się §192. dotyczący terenu 50.1.U/MN - załącznik nr 1 (arkusz 3) do niniejszej zmiany planu, o następującym brzmieniu:

Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem50.1.U/MNustala się:

1. Przeznaczenie terenu:

- przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa wielofunkcyjna: usługi, handel, gastronomia, usługi turystyczne;

- przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkalna jednorodzinna lub jednorodzinna z usługami, mała architektura, zieleń, infrastruktura techniczna i drogi wewnętrzne;

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

2.1. Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:

- Nie ustala się;

2.2. Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:

- Uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem przestrzennym, wzdłuż ustalonych nieprzekraczalnych linii zabudowy;

2.3. Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:

- Nie ustala się;

2.4. Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:

- Ustala się lokalizację usług w budynkach wolnostojących, a w przypadku realizacji zabudowy jednorodzinnej wbudowanych w parterach budynków;

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego:

- Ustala się zgodnie z rozdziałem 4 ochronę cennych drzew;

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:

- Wschodnia część terenu 50.1 MN/U znajduje się w obszarze układu urbanistycznego z okresu lokacji oraz I-ej połowy XIX wieku (okres intensywnej rozbudowy miasta) części miasta Sejny wpisanej do rejestru zabytków pod nr 19 w rozumieniu zapisów art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit B, art. 7 pkt 1, art. 8, art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na podstawie Decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach, znak: KL.WKZ.534/19/d/70 z dnia 23 lutego 1979 roku.

- Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;

4.1. Obiekty i tereny chronione:

- Teren położony jest w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej B, dla której obowiązują ustalenia ust. 2 § 27 rozdziału 3;

5. Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:

5.1. Zasady umieszczania nośników reklamowych:

- Dopuszcza się szyldy i tablice reklamowe umieszczone na elewacji budynków usługowych lub jednorodzinnych z usługami o wymiarach nie większych niż 1 m x 2 m.;

- Nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;

5.2. Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych:

- Dopuszcza się tymczasowe obiekty gastronomiczne, kioski, sezonowe ogrody gastronomiczne, itp.;

5.3. Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:

- Dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak stacje elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefonicznie, urządzenia służące doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków;

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

6.1. Nieprzekraczalne linie zabudowy:

- Ustala się według rysunku planu;

6.2. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:

- Ustala się nie więcej niż 40%;

6.3. Powierzchnia biologicznie czynna:

- Ustala się nie mniej niż 50%;

6.4. Gabaryty zabudowy:

- Ustala się wysokość zabudowy do 3 kondygnacji naziemnych,

- Dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku;

6.5. Wysokość zabudowy:

- Ustala się wysokość zabudowy na maksimum 12,00 m, nie dotyczy budowli i urządzeń z zakresu telekomunikacji;

6.6. Geometria dachu:

- Ustala się dachy dwuspadowe o kącie spadku od 35o- 45o(z tolerancją do 5o); lub wielospadowe o kącie spadku od 30o- 60o(z tolerancją do 5o); dla budynków gospodarczych, technicznych i garażowych dopuszcza się dachy jednospadowe;

- Dopuszcza się lukarny, daszki i inne elementy wzbogacające architekturę budynku;

6.7. Inne ustalenia:

- Ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz w odcieniach tych kolorów;

- W stosunku do budynków istniejących dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę wyłącznie na zasadach określonych w planie;

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- Dopuszcza się podział i scalanie nieruchomości na zasadach określonych w przepisach szczególnych;

7.1. Minimalne i maksymalne szerokości frontu działek:

- Postuluje się zachowanie szerokości frontów nowotworzonych działek na minimum 20 m dla zabudowy usługowej; 18,00 m dla zabudowy jednorodzinnej z usługami i 16 m dla zabudowy jednorodzinnej;

7.2. Powierzchnie działek:

- Dla zabudowy usługowej nie dopuszcza się tworzenia działek o powierzchni mniejszej niż 1200 m2;

- Dla zabudowy jednorodzinnej z usługami nie dopuszcza się tworzenia działek o powierzchni mniejszej niż 800 m2;

- Dla zabudowy jednorodzinnej nie dopuszcza się tworzenia działek o powierzchni mniejszej niż 600 m2;

7.3. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego:

- Postuluje się zachowanie kąta w przedziale od 700-1100;

8. Zasady tymczasowego przeznaczenia terenów:

- Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenów;

9. Określenie wysokości stawek procentowych służących ustaleniu podstawy opłaty od wzrostu wartości nieruchomości:

- 10%;

10. Inne ustalenia:

- Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 5.";

9) W rozdziale 7 po §192. dodaje się §193. dotyczący terenów 08.1.MN/MNU - załącznik nr 1 (arkusz: 1, 2, 5) do niniejszej zmiany planu, o następującym brzmieniu:

Na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem08.1.MN/MNUustala się:

1. Przeznaczenie terenu:

- podstawowe: zabudowa jednorodzinna lub zabudowa jednorodzinna z usługami (powierzchnia usług - do 50% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, a w przypadku realizacji usług w obiektach wolnostojących - do 200 m2powierzchni zabudowy);

- dopuszcza się: zieleń, małą architekturę, infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne (KDW).

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

2.1. Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:

- Nie ustala się;

2.2. Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:

- Nową zabudowę realizować w sposób zgodny z dotychczasowym układem przestrzennym, wzdłuż ustalonych nieprzekraczalnych linii zabudowy;

- Ustala się, że na każdej działce dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego (MN) oraz jednego budynku gospodarczego i garażowego wolnostojącego, usytuowanego w głębi działki; dopuszcza się garaże w bryle budynku mieszkalnego;

2.3. Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:

- Nie ustala się;

2.4. Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów;

- Dopuszcza się usługi wbudowane w parterach budynków jednorodzinnych lub formie wolnostojącej;

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego:

- Ustala się zgodnie z rozdziałem 4;

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej

- Ustala się zgodnie z rozdziałem 3;

5. Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:

5.1. Zasady umieszczania nośników reklamowych;

- Dopuszcza się szyldy i tablice reklamowe umieszczone na elewacji budynków jednorodzinnych lub usługowych o wymiarach nie większych niż 1 m x 2 m.;

- Nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;

5.2. Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych:

- Dopuszcza się tymczasowe obiekty usługowo - handlowe: kioski;

5.3. Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:

- Dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: stacje elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefonicznie, urządzenia służące doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków;

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

6.1. Nieprzekraczalne linie zabudowy:

- Ustala się według rysunku planu;

6.2. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:

- Ustala się nie więcej niż 30%;

6.3. Powierzchnia biologicznie czynna:

- Ustala się nie mniej niż 60%;

6.4. Gabaryty zabudowy:

- Ustala się wysokość zabudowy jednorodzinnej do 2 kondygnacji naziemnych;

- Dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku;

6.5. Wysokość zabudowy:

- Ustala się wysokość zabudowy na maksimum 10,00 m, nie dotyczy budowli i urządzeń z zakresu telekomunikacji;

6.6. Geometria dachu:

- Ustala się dachy dwuspadowe o kącie spadku od 35o- 45o(z tolerancją do 5o); lub wielospadowe o kącie spadku od 30o- 60o(z tolerancją do 5o); dla budynków gospodarczych, technicznych, usługowych i garażowych dopuszcza się dachy jednospadowe;

6.7. Inne ustalenia:

- Ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz w odcieniach tych kolorów;

- W stosunku do budynków istniejących dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę wyłącznie na zasadach określonych w planie;

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- Dopuszcza się podział i scalanie nieruchomości na zasadach określonych w przepisach szczególnych;

- Na terenach przeznaczonych pod zabudowę wyznaczone linią przerywaną i oznaczone symbolem KDW - drogi wewnętrzne nie mają charakteru obowiązującego. Mogą być zmieniane lub korygowane na etapie podziałów geodezyjnych, z zachowaniem ustaleń zmiany planu. Minimalna szerokość drogi wewnętrznej - 8 m;

- W przypadku dokonania innego podziału wewnętrznego niż wskazany na rysunku zmiany planu - nie mają zastosowania zaproponowane nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg wewnętrznych; wówczas nieprzekraczalną linię zabudowy należy przyjmować w odległości 5 m od granicy wydzielonej działki przeznaczonej pod drogę wewnętrzną;

7.1. Minimalne i maksymalne szerokości frontu działek:

- Postuluje się zachowanie szerokości frontów nowotworzonych działek na minimum 16 m dla zabudowy jednorodzinnej i 20 m - dla jednorodzinnej z usługami;

7.2. Powierzchnie działek:

- Dla zabudowy jednorodzinnej nie dopuszcza się tworzenia działek o powierzchni mniejszej niż 600 m2, a dla zabudowy jednorodzinnej z usługami nie mniejszej niż 1000 m2;

7.3. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego:

- Postuluje się zachowanie kąta w przedziale od 700-1100;

8. Zasady tymczasowego przeznaczenia terenów:

- Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenów;

9. Określenie wysokości stawek procentowych służących ustaleniu podstawy opłaty od wzrostu wartości nieruchomości:

- 10%;

10. Inne ustalenia:

- Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 5.";

10) W rozdziale 7 po §193. dodaje się §194. dotyczący terenów01.MN- załącznik nr 1 (arkusz: 2, 5) do niniejszej zmiany planu, o następującym brzmieniu:

Na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem01.MNustala się:

1. Przeznaczenie terenu:

- podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

- funkcja uzupełniająca: usługi nieuciążliwe - do 30% powierzchni użytkowej budynku, drogi wewnętrzne (KDW), zieleń, infrastruktura techniczna, mała architektura;

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

2.1. Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:

- Nie ustala się;

2.2. Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:

- Nowa zabudowa może być realizowana w sposób zgodny z dotychczasowym układem przestrzennym, wzdłuż wyznaczonej linii zabudowy linii zabudowy;

- Ustala się, że na każdej działce dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego oraz jednego budynku gospodarczego lub garażowego wolnostojącego, usytuowanego w głębi działki. Dopuszcza się garaże w bryle budynki mieszkalnego;

Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:

- Nie ustala się;

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego:

- Ustala się zgodnie z rozdziałem 4;

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:

- Ustala się zgodnie z rozdziałem 3;

5. Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:

Zasady umieszczania nośników reklamowych:

- Dopuszcza się szyldy i tablice reklamowe umieszczone na elewacji budynków o powierzchni nie większej niż 1,0 m x 2,0 m.;

- Nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;

Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych:

- Nie dopuszcza się tymczasowych obiektów usługowo-handlowych;

Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:

- Dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak stacje elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefonicznie, urządzenia służące doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków;

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

Nieprzekraczalna linie zabudowy:

- Ustala się według rysunku planu;

Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:

- Ustala się nie więcej niż 30%;

Powierzchnia biologicznie czynna:

- Ustala się nie mniej niż 60%;

Gabaryty zabudowy:

- Dopuszcza się budynki jednorodzinne do dwóch kondygnacji,

- Dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku,

Wysokość zabudowy:

- Wysokość zabudowy ustala się nie więcej niż 12,0 m, nie dotyczy budowli i urządzeń z zakresu telekomunikacji;

Geometria dachu:

- Ustala się dachy dwuspadowe o kącie spadku od 35o- 45o(z tolerancją do 5o); lub wielospadowe o kącie spadku od 30o- 60o(z tolerancją do 5o); dopuszcza się dachy jednospadowe na budynkach gospodarczych i garażowych;

Inne ustalenia:

- Ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz w odcieniach tych barw;

- W stosunku do budynków istniejących dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę wyłącznie na zasadach określonych w planie;

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- Dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;

- Na terenach przeznaczonych pod zabudowę wyznaczone linią przerywaną i oznaczone symbolem KDW - drogi wewnętrzne nie mają charakteru obowiązującego. Mogą być zmieniane lub korygowane na etapie podziałów geodezyjnych, z zachowaniem ustaleń zmiany planu. Minimalna szerokość drogi wewnętrznej wynosi 8 m;

- W przypadku dokonania innego podziału wewnętrznego niż wskazany na rysunku zmiany planu - nie mają zastosowania zaproponowane nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg wewnętrznych; wówczas nieprzekraczalną linię zabudowy należy przyjmować w odległości 5 m od granicy wydzielonej działki przeznaczonej pod drogę wewnętrzną;

Minimalne i maksymalne szerokości frontu działek:

- Postuluje się zachowanie szerokości frontów nowotworzonych działek na minimum 16 m.;

Powierzchnie działek:

- Nie dopuszcza się podziału na działki mniejsze niż 800 m2;

Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego:

- Postuluje się zachowanie kąta w przedziale od 700-1100;

8. Zasady tymczasowego przeznaczenia terenów:

- Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenów;

9. Określenie wysokości stawek procentowych służących ustaleniu podstawy opłaty od wzrostu wartości nieruchomości:

- 10%;

10. Inne ustalenia

- Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 5.";

11) W rozdziale 7 po §194. dodaje się §195. dotyczący terenu oznaczonego symbolem "Z"- załącznik nr 1 (arkusz: 2) do niniejszej zmiany planu, o następującym brzmieniu:

Ustala się teren zieleni przydrożnej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolemZ, o następujących ustaleniach:

1. Nasadzenia zieleni - szpalery drzew i krzewów z rodzimych gatunków;

2. Ograniczenie wysokości drzew do 10 m, z moźliwością wprowadzania zieleni niskiej lub geometrycznych układów drzew o kontrolowanych koronach;

3. Dopuszcza się lokalizację małej architektury: ławeczki, kosze na śmieci, oświetlenie oraz urządzeń i elementów małej architektury z zakresu rekreacji i wypoczynku; urządzeń infrastruktury technicznej.";

12) W rozdziale 7 po §195. dodaje się §196. dotyczący terenów "Wr"- załącznik nr 1 (arkusz: 2, 4) do niniejszej zmiany planu, o następującym brzmieniu:

Ustala się tereny rowów melioracyjnych, oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem - Wr, o następujących ustaleniach:

1. Obsługę eksploatacyjną rowów ustala się z przyległych dróg publicznych i wewnętrznych oraz pasów eksploatacyjnych urządzonych wzdłuż ich brzegów na przyległych terenach;

2. W miejscu krzyżowania się rowów melioracyjnych z drogami obowiązuje wymóg zachowania ciągłości rowu tj. budowy pod drogą kanału łączącego poszczególne jego odcinki;

3. Ustala się odsunięcie zabudowy od rowów Ws oraz sytuowanie ogrodzeń wzdłuż rowów zgodnie z rysunkiem zmiany planu - poza ustalone nieprzekraczalne linie zabudowy;

4. Zachowuje się parametry rowów i urządzeń wodnych, dopuszczając zmianę ich przebiegu;

5. Zakaz zabudowy rowów obiektami i urządzeniami nie związanymi z regulacją rowów, z wyjątkiem infrastruktury technicznej;

6. Nakazuje się zachowanie ciągłości rowów melioracyjnych, ich funkcji i sprawności funkcjonowania oraz zakazuje się samowolnych przeróbek rowów;

7. Dopuszcza się przykrycie rowów przebiegających wzdłuż projektowanych i istniejących dróg.";

13) W rozdziale 7 po §196. dodaje się §197. dotyczący terenu oznaczonego symbolem "Zl"- załącznik nr 1 (arkusz: 2) do niniejszej zmiany planu, o następującym brzmieniu:

Ustala się teren zieleni izolacyjnej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolemZl, o następujących ustaleniach:

1. Nasadzenia zieleni pełniącej funkcję izolacyjne - szpalery drzew i krzewów z rodzimych gatunków;

2. Ograniczenie wysokości drzew do 10 m, z możliwością wprowadzania zieleni niskiej lub geometrycznych układów drzew o kontrolowanych koronach.".

§ 4. W uchwale Nr XXXV/183/09 Rady Miasta Sejny z dnia 29 października 2009 roku (zmiana planu) zmieniającej w części uchwałę Nr III/10/06 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2006 r. §189a. otrzymuje brzmienie:

Na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem140-1 UW- załącznik Nr 1 (arkusz 6) ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:

- Podstawowe - zabudowa usługowa wielofunkcyjna z zakresu handlu (obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży nieprzekraczającej 2000 m2), gastronomii, hotelarstwa, administracji, kultury, usług wystawienniczych - targi, usług zdrowotnych i turystycznych, sportowych, rekreacyjnych, obsługi rolnictwa, usługi motoryzacyjne; w obiekcie hotelarskim dopuszcza się realizację mieszkania służbowego dla właściciela;

- Dopuszczalne - zabudowa rzemieślnicza, magazyny, składy, budownictwo, stacja paliw wraz z obsługą techniczną, infrastruktura techniczna i drogi dojazdowe;

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

2.1. Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:

- Nie ustala się;

2.2. Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:

- Uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem przestrzennym;

2.3. Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:

- Nie ustala się;

2.4. Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:

- Dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania wraz z przebudową, rozbudową, nadbudową istniejących obiektów przemysłowych i produkcyjnych na cele wymienione w ust. 1;

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego:

- Ustala się zgodnie z rozdziałem 4;

- Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekraczać dopuszczalnych norm;

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:

- Ustala się zgodnie z rozdziałem 3;

- Teren położony jest w strefie ochrony krajobrazu E, dla którego obowiązują ustalenia § 27 rozdziału 3;

5. Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:

5.1. Zasady umieszczania obiektów małej architektury:

- Dopuszcza się realizację ogrodzeń trwałych do wysokości 2,20 m;

5.2. Zasady umieszczania nośników reklamowych:

- Dopuszcza się wolnostojące nośniki reklamowe i szyldy;

5.3. Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych:

- Dopuszcza się tymczasowe obiekty usługowe i handlowe, wystawowe, namioty i przykrycia namiotowe, nie związane trwale z gruntem;

5.4. Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:

- Dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak stacje elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefonicznie, urządzenia służące doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz inne urządzenia niezbędne do prowadzenia procesów technologicznych;

- Ustala się, że inwestycjom realizowanym na terenie, powinno towarzyszyć obsadzenie drzewami i krzewami z rodzimych gruntów, wzdłuż linii rozgraniczających teren;

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

6.1. Linie zabudowy:

- Nie ustala się;

- Obiekty budowlane i urządzenia z nimi związane sytuować zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi;

6.2. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:

- Ustala się nie więcej niż 60%;

6.3. Powierzchnia biologicznie czynna:

- Ustala się nie mniej niż 25%;

6.4. Gabaryty zabudowy:

- Dopuszcza się budynki do pięciu kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,

6.5. Wysokość zabudowy:

- Ustala się maksymalną wysokość zabudowy do 15,0 m, nie dotyczy budowli i urządzeń z zakresu telekomunikacji;

6.6. Geometria dachu:

- Ustala się dachy płaskie; dwuspadowe o kącie spadku od 35o- 45o(z tolerancją do 5o); lub wielospadowe o kącie spadku od 30o- 60o(z tolerancją do 5o);

6.7. Inne ustalenia:

- Ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz w odcieniach tych kolorów;

- W stosunku do budynków istniejących dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania na zasadach określonych w niniejszej zmianie planu;

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- Dopuszcza się podział i scalanie nieruchomości;

8. Powierzchnie działek:

- Dopuszcza się podział nieruchomości na działki o powierzchni minimalnej 3000 m2;

9. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego.

- Postuluje się zachowanie kąta w przedziale 70o- 110o;

10. Zasady tymczasowego przeznaczenia terenów:

- Nie dopuszcza się;

11. Określenie wysokości stawek procentowych służących ustaleniu podstawy opłaty od wzrostu wartości nieruchomości:

- 10%;

12. Inne ustalenia:

- Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 5.".

§ 5. Wprowadza się zmiany w uchwale Nr III/10/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny w numeracji następujących paragrafów: w Rozdziale 8 Skutki prawne uchwalenia planu: §192 zmienia się na §198; oraz Rozdziale 9 Ustalenia przejściowe i końcowe: §193 zmienia się na §199; §194 zmienia się na §200; §195 zmienia się na §201; §196 zmienia się na §202; §197 zmienia się na §203.

§ 6. Dla terenów oznaczonych na rysunku niniejszej zmiany planu symbolami przeznaczenia: 01.P - załącznik Nr 1 (arkusz 2); załącznik Nr 1 (arkusz 4); 21KL - załącznik nr 1 (arkusz 2); 83Ls - załącznik Nr 1 (arkusz 2) obowiązują ustalenia planu;

§ 7. Dla terenu oznaczonego symbolem 32U/A - załącznik Nr 1 (arkusz 6) obowiązują ustalenia planu i niniejszej zmiany planu;

§ 8. Zmiana planu składa się z części tekstowej planu - treść niniejszej uchwały oraz z części graficznej i wymaganych rozstrzygnięć, które stanowią załączniki do uchwały i są to:

a) Załącznik nr 1 (arkusz 1, 2, 3, 4, 5, 6) - część graficzna w postaci rysunku zmiany planu w skali 1:1000;

b) Załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag do projektu zmiany planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu;

c) Załącznik nr 3 - sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych miasta Sejny oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 9. Rysunek zmiany planu w skali 1:1000 - załącznik Nr 1 (arkusz 1, 2, 3, 4, 5, 6), stanowiący integralną część niniejszej uchwały zastępuje w granicach w nim określonych odpowiednią część załącznika do uchwały Nr III/10/06 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2006 r.

§ 10. Ustalenia §3 pkt 1-7 niniejszej zmiany zastępują ustalenia uchwały Nr III/10/06 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2006 r.

§ 11. Ustalenia §4 niniejszej zmiany planu zastępują ustalenia uchwały Nr XXXV/183/09 Rady Miasta Sejny z dnia 29 października 2009 roku zmieniającej uchwałę Nr III/10/06 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2006 r.

§ 12. Oznaczenia liniowe, które na rysunku zmiany planu prowadzone są równolegle obok siebie, pokrywają się wzajemnie w miejscu linii rozgraniczających.

§ 13. Dla terenów objętych niniejszą zmianą planu obowiązują ustalenia ogólne planu - (§7 - §23) Rozdziału 2 oraz ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.

§ 14. Ustalenia niniejszej zmiany planu współgrają z pozostającymi w mocy ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwała Nr III/10/06 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2006 r., z późniejszymi zmianami.

§ 15. W odniesieniu do terenów objętych granicami niniejszej zmiany planu tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny, uchwalonego przez Radę Miasta Sejny uchwałą Nr III/10/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku i późniejszych zmian.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Mocarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/159/13
Rady Miasta Sejny
z dnia 4 lipca 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe