Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/161/13 Rady Miasta Sejny

z dnia 4 lipca 2013r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy - Miasta Sejny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i poz. 951, z 2013 r. poz. 21 i poz.228) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się górne stawki opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy), za pojemnik:

1) o pojemności 60 litrów (L) - w wysokości 8 zł., w tym VAT,

2) o pojemności 110 L - w wysokości 12 zł., w tym VAT,

3) o pojemności 120 L - w wysokości 13 zł., w tym VAT,

4) o pojemności 240 L - w wysokości 26 zł., w tym VAT,

5) o pojemności 1100 L - w wysokości 107 zł., w tym VAT,

6) o pojemności 5 m3 - w wysokości 535 zł., w tym VAT,

7) o pojemności 7 m3 - w wysokości 746 zł., w tym VAT,

8) o pojemności 10 m3 - w wysokości 1065 zł., w tym VAT.

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą górną stawkę opłaty za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy), za pojemnik:

1) o pojemności 60 litrów (L) - w wysokości 5 zł., w tym VAT,

2) o pojemności 110 L - w wysokości 9 zł, w tym VAT,

3) o pojemności 120 L - w wysokości 10 zł., w tym VAT,

4) o pojemności 240 L - w wysokości 20 zł., w tym VAT,

5) o pojemności 1100 L - w wysokości 93 zł., w tym VAT,

6) o pojemności 5 m3 - w wysokości 350 zł., w tym VAT,

7) o pojemności 7 m3 - w wysokości 480 zł., w tym VAT,

8) o pojemności 10 m3 - w wysokości 600 zł., w tym VAT, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów:

a) z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności:

- 120 L - w wysokości 3 zł., w tym VAT,

- 240L - w wysokości 5 zł., w tym VAT,

- 1m3 - w wysokości 16 zł., w tym VAT,

- 1,5 m3- w wysokości 19 zł, w tym VAT,

- 3 m3 - w wysokości 22 zł., w tym VAT.

b) pojemniki, w tym worki na papier i makulaturę, tworzywa sztuczne i odpady z opakowań wielomateriałowych, szkło, metal, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:

- 60 L - w wysokości 1,5 zł., w tym VAT

- 120 L - w wysokości 3 zł, w tym VAT.

§ 2. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie oraz transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Sejny w wysokości: za 1 m3 nieczystości ciekłych 18,00 zł + VAT".

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miasta Sejny Nr XXXV/191/06 Rady Miasta Sejny z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych i stałych przez Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej Wodociągów i Kanalizacji w Sejnach oraz podmioty posiadające zezwolenia na świadczenie usług na terenie miasta Sejny (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2006 r. Nr 163 poz. 1515).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Mocarski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe