Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/152/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 10 lipca 2013r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki mieszkalne lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, z wyjątkiem budynków i znajdujących się w nich pomieszczeń a także gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) budynki i grunty lub ich części:

a) zajęte na potrzeby prowadzenia przez komunalne instytucje kultury statutowej działalności w zakresie upowszechniania kultury,

b) służące realizacji zadań własnych Gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

c) służące realizacji zadań własnych Gminy w zakresie pomocy społecznej,

d) wykorzystywane przez gminę Jedwabne oraz jej jednostki organizacyjne do wykonywania zadań publicznych,

3) budynki mieszkalne i pozostałe budynki parafialne,

4) grunty, budynki oraz budowle wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 nie obejmuje budynków i znajdujących się w nich pomieszczeń oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc uchwała XXXVII/213/05 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 grudnia 2005 r.w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Górski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe