Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/357/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 14 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596) oraz art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.[1])), postanawia:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/282/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. Nr 689) wprowadza się następującą zmianę:

1) § 12 pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 55.000.000 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku


Bogdan Dyjuk


Uzasadnienie

Zmiany brzmienia paragrafu uchwały dokonuje się w związku z koniecznością poręczenia preferencyjnych pożyczek udzielanych przez Agencje Rozwoju Przemysłu SA z siedzibą w Warszawie będącą jednoosobową spółką Skarbu Państwa o które ubiegają się:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku,

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429, Nr291 poz.1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe