Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/145/13 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 12 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281)) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Dz.U. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/112/12 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały;

2. Dochody budżetu gminy określone w §1 Uchwały wynoszą 14.022.543 zł , w tym: bieżące 13.088.498 zł majątkowe 934.045 zł

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały;

4. Wydatki budżetu gminy określone w §2 Uchwały wynoszą 13.878.581 zł, w tym: bieżące 11.988.502 zł majątkowe 1.890.079 zł

5. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały;

6. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/112/12 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia
19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 - " Limity
wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013r." otrzymuje brzmienie określone
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7. Nadwyżka budżetu gminy określona w §5 Uchwały Nr XIX/112/12 Rady Gminy Nowe
Piekuty z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013
wynosi 143.962 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 143.962 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/145/13
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 12 czerwca 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/145/13
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 12 czerwca 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/145/13
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 12 czerwca 2013 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe