Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/228/13 Rady Gminy Narew

z dnia 14 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 290 poz. 1707, z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zmienić plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zmienić plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

1) po stronie dochodów - 13 759 794 zł z tego:

- bieżące w wysokości 12 973 847 zł,

- majątkowe w wysokości 785 947 zł;

2) po stronie wydatków - 13 502 747 zł z tego:

- bieżące w wysokości 12 441 442 zł,

- majątkowe w wysokości 1 061 305 zł.

3) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 257 047 przeznaczona jest na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów.

§ 4. Zmienia się:

- Przychody i rozchody budżetu w 2013r zgodnie z załącznikiem Nr 3,

- Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4,

- Zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5,

- Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostki budżetowej na 2013rok.zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Urbanowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/228/13
Rady Gminy Narew
z dnia 14 czerwca 2013 r.

Zmiany w dochodach

Dział
Rozdział
Paragraf

TREŚĆ

Zwiększenia

Zmniejszenia

w tym:

dochody
związane z
realizacją
zadań z
zakresu
adm.
rządowej
i innych
zleconych
j.s.t.
innymi
ustawami

Środki na realiz.
zad. z
udz. śr. art. 5
ust.1
pkt 2i3
u.f.p.

dochody
majątkowe

630

Turystyka

127 194

-127 194

-127 194

63095

Pozostała działalność

127 194

-127 194

-127 194

6297

Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin),powiatów (samorządów powiatów),samorządów województw pozyskane z innych żródeł

127 194

-127 194

-127 194

852

Pomoc społeczna

27 000

85295

Pozostała działalność:

27 000

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

27 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

33 084

24 999

-24 999

-24 999

90002

Gospodarka odpadami

33 084

2440

Dotacje otrzymane z panstwowych
funduszy celowych na realizacjęzadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych

33 084

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

24 999

-24 999

-24 999

6297

Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin pozyskane z innych żródeł

24 999

-24 999

- 24 999

ogółem

60 084

152 193

-152 193

-152 193


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/228/13
Rady Gminy Narew
z dnia 14 czerwca 2013 r.

Zmiany w wydatkach

Dział
Rozdział
Paragraf

TREŚĆ

Zwiększenia

Zmniejszenia

w tym:

Wydatki
związane
z realizacją
zadań
z zakresu
adm.
rządowej
i innych
zleconych
j.s.t. innymi
ustawami

Środki na
finans. wyd.
na realiz.
zad. z udz. śr. art.5
ust.1
pkt 2i3
u.f.p.

wydatki
majątkowe

630

Turystyka

12 419

149 640

-137 221

-137 221

63095

Pozostała działalność

12 419

149 640

-137 221

-137 221

6057

wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

127 194

-127 194

-127 194

6059

wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

22 446

-22 446

-22 446

6239

Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

12 419

12 419

12 419

801

Oświata i wychowanie

21 135

21 135

19 635

80101

Szkoły Podstawowe:

1 500

21 135

4040

dodatkowe wynagrodzenia roczne

17 135

4140

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4 000

4280

zakup usług zdrowotnych

1 500

80195

Pozostała działalność:

19 635

19 635

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

19 635

19 635

852

Pomoc społeczna

27 000

85295

Pozostała działalność:

27 000

3110

świadczenia społeczne

27 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

48 084

53 436

-38 436

-35 436

90002

Gospodarka odpadami

48 084

4300

zakup usług pozostałych

48 084

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

3 000

38 436

-38 436

-35 436

6057

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

24 999

-24 999

-24 999

6059

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

13 437

-13 437

-13 437

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 000

3 000

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

15 000

4430

różne opłaty i składki

15 000

ogółem

111 638

224 211

-175 657

-153 022


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/228/13
Rady Gminy Narew
z dnia 14 czerwca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

196 001

1.

Kredyty

§ 952

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku j.s.t.

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

196 001

Rozchody ogółem:

453 048

1.

Spłaty kredytów

§ 992

188 717

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

105 060

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

159 271

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/228/13
Rady Gminy Narew
z dnia 14 czerwca 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2013 roku

Lp

Dział Rozdział
§

Nazwa jednostki otrzymującej dotacje

Zadanie

Dotacja przedmiotowa dla jednostek
Sektora finansów publicznych

Dotacja
podmiotowa dla jednostek
Sektora finansów publicznych

Dotacja przedmiotowa dla Jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacja
podmiotowa dla
jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych

Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych

1

921
92109
2480

Narwiański Ośrodek Kultury

Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury

322 000

2

921
92116
2480

Gminna Biblioteka Publiczna

Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa

259 400

3

851
85154
28003000

ZOZ Hajnówka

Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej

2 000


Narwiański Ośrodek Kultury

Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej

5 000

Gminna Biblioteka Publiczna

Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej

5 000

Komenda Powiatowa Policji

Dodatkowe służby patrolowe funkcjonariuszy na terenie gminy

3 000

4

754
75405
3000

Komenda Powiatowa Policji

Dodatkowe służby patrolowe funkcjonariuszy na terenie gminy

2 000

5

600
60014
6300

Powiat hajnowski

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami - przebudowa dróg na terenie Gminy Narew we wsi Łopuchówka, przebudowa drogi w Waniewie

150 000

6

630
63095
6239

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi

Dotacja na budowę małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionychw Dolinie Górnej Narwi

12 419

ogółem

x

581 400

12 419

167 000


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/228/13
Rady Gminy Narew
z dnia 14 czerwca 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 roku. Jednostka organizacyjna realizująca program - Urząd Gminy Narew

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Lata realizacji

Ogólna wartość zadania

Planowane wydatki

Rok
2014

rok 2013 (9 -12)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

010

01010

6050

Wydatki inwestycyjne na opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Narwi

2013

15 000

15 000

15 000

2

010

01010

6057
6059

Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Narew

2013-2014

1 603 828

590 298

27 861

171 000

391 437

915 177

3

600

60016

6050

Wydatki inwestycyjne na opracowanie projektu przebudowy ulicy Ogrodowej we wsi Narew

2013

7 000

7 000

7 000

4

700

70095

6050

Dokumentacja i wydatki inwestycyjne na adaptację budynku garażowego na cele mieszkaniowe we wsi Narew

2013

50 000

50 000

50 000

5

720

72095

6067
6069

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część inwestycyjna

2013

168 953

168 953

25 443

143 510

6

801

80195

6050

Wydatki inwestycyjne na modernizację budynku szkolnego poprzez wymianę stolarki okiennej

2013

44 635

44 635

44 635

7

801

80195

6060

Wydatki inwestycyjne na zakup doposażenia placu zabaw przy budynku szkolnym

2013

10 000

10 000

10 000

8

900

90095

6050

Wydatki inwestycyjne na opracowanie projektu połączenia kotłowni gminnej i szkolnej oraz jej modernizacji

2013

10 000

10 000

10 000

9

900

90004

6050

Modernizacja parku w miejscowości Narew

2013

3 000

3 000

3 000

ogółem

1 912 416

898 886

192 939

171 000

534 947

915 177


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/228/13
Rady Gminy Narew
z dnia 14 czerwca 2013 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostki budżetowej na 2013rok.

Stan środków obrotowych na początek roku

0

801

Oświata i wychowanie

0

80148

Stołówki szkolne

0

Stan środków obrotowych na koniec roku

0

801

Oświata i wychowanie

0

80148

Stołówki szkolne

0

Dochody

160 000

801

Oświata i wychowanie

160 000

80148

Stołówki szkolne

160 000

0690

Wpływy różnych opłat

159 700

0920

Pozostałe odsetki

300

Wydatki

160 000

801

Oświata i wychowanie

160 000

80148

Stołówki szkolne

160 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 500

4220

Zakup środków żywności

150 000

4300

Zzakup usług pozostałych

1 500

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe