Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 172/13 Wójta Gminy Łomża

z dnia 19 czerwca 2013r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 167/13 Wójta Gminy Łomża z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok § 3 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"Dział 758 rozdział 75818 § 4810 - 19 600 /zmniejszenie rezerwy ogólnej/".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Jacek Albin Nowakowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe