Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy Filipów

z dnia 3 lipca 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXVI/168/09 Rady Gminy Filipów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 227, poz. 2586) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XII/84/2012 Rady Gminy Filipów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 1322) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 3 lipca 2013 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje:

1) § 4 - 5 uchwały Nr XXVI/168/09 Rady Gminy Filipów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 227, poz. 2586), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy";

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.";

2) § 2 - 3 uchwały Nr XII/84/2012 Rady Gminy Filipów z dnia 30 marca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 1322), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy".

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.".

Przewodniczący Rady


Ireneusz Wawrzyn


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr 1
Rady Gminy Filipów
z dnia 3 lipca 2013 r.

Uchwała Nr XXVI/168/09
Rady Gminy Filipów
z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego.

Na podstawie art. 14a ust. 1a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703,Nr 281, poz.2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273,Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458) uchwala się, conastępuje:

§ 1. Uzupełnia się sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Filipów o inne formy wychowania przedszkolnego, tj. Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Filipowie.

§ 2. Organizację Punktu Przedszkolnego określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Środki finansowe przeznaczone na realizację wydatków zaplanowane będą w budżecie gminy Filipów na 2010 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady


Ewa Walicka-Grzyb


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/168/09
Rady Gminy Filipów
z dnia 28 października 2009 r.

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W FILIPOWIE

§ 1. Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Filipowie zwany dalej Punktem Przedszkolnym działa na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ichdziałania (Dz. U. Nr 83, poz. 693) oraz niniejszej uchwały.

§ 2. Punkt przedszkolny prowadzony jest w budynku Zespołu Szkół w Filipowie.

§ 3. Cele i zadania punktu przedszkolnego:

1) zapewnia opiekę, wychowanie, bezpieczeństwo;

2) tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie "gotowości szkolnej";

3) wspomaga i ukierunkowuje rozwój dzieci, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w realizacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym;

4) otacza opieką dzieci niepełnosprawne;

5) zaspokaja potrzeby dzieci wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami;

6) pomaga dzieciom w realizacji ich indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi;

7) prowadzi pracę opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowejwychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną.

§ 4. 1. Zajęcia prowadzone są w ciągu 5 dni tygodnia od poniedziałku do piątku.

2. Dzienny wymiar godzin zajęć wynosi 4 godziny.

3. [1]) Liczba dzieci w oddziale wynosi do 20.

4. Usługi świadczone przez punkt przedszkolny w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 4 godzin dziennie są bezpłatne. Za świadczenia wykraczające poza podstawęprogramu wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie rodzice ponoszą odpłatność w wysokości określonejodrębną uchwałą Rady Gminy Filipów.

§ 5. 1.[2]) Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 4 lat z terenu Gminy Filipów.

2. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci rodziców samotnie je wychowujących, rodziców, wobec którychorzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy, a takżedzieci z rodzin zastępczych.

§ 6. 1. Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego mają prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojempsychofizycznym;

2) opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

3) życzliwego, podmiotowego traktowania;

4) rozwoju własnych zainteresowań i zdolności;

5) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych;

6) przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej";

7) poznawanie rzeczywistości przyrodniczej, społeczno-kulturowej i technicznej;

8) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;

9) wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności;

10) pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "Ja";

11) zaspokajania poczucia bezpieczeństwa;

12) zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych.;

2. Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego mają obowiązek:

1) współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii;

2) szanowania odrębności każdego kolegi;

3) przestrzegania zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej;

4) szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności;

5) uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów;

6) przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek;

7) kulturalnego zwracania się do innych, używanie form grzecznościowych;

8) zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek;

9) pomagania słabszym kolegom.

3. Dziecko może być skreślone z listy w przypadku:

1) nie zgłoszenie się dziecka przyjętego po raz pierwszy do przedszkola bez usprawiedliwienia w ciągu 14 dni;

2) nie usprawiedliwienia nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej 1 miesiąc.

§ 7. W czasie zajęć opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel.

§ 8. Dzieci na zajęcia przyprowadzane są i odbierane po zakończeniu zajęć przez rodziców (prawnych opiekunów), którzy zapewniają dziecku pełne bezpieczeństwo.

§ 9. Na wniosek rodziców w punkcie przedszkolnym mogą być prowadzone odpłatnie dodatkowe zajęciaedukacyjne.

§ 10. Zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny, z wyjątkiem ferii zimowych i wakacji letnich.

§ 11. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje punktu przedszkolnego: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, w szczególności:

1) organizować współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ujednolicenia oddziaływańwychowawczych;

2) organizować i prowadzić proces opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczny w oparciu o podstawę programową;

3) tworzyć warunki wspomagające rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowania;

4) współpracować z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Suwałkach;

5) przeprowadzać diagnozę gotowości do podjęcia nauki w szkole.


[1]) w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt. 1 uchwały Nr XII/84/2012 Rady Gminy Filipów z dnia 30 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 1322).

[2]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w zycie z dniem 1 września 2012 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe