reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 15 lipca 2013r.

w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miejską Hajnówka zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Miasto Białystok w zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

zawarte pomiędzy:

Gminą Miejską Hajnówka z siedzibą w Hajnówce ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, NIP: 543 00 10 446, reprezentowaną przezBurmistrza Miasta Hajnówki Jerzego Siraka, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przejmującym"

a

Miastem Białystok z siedzibą w Białymstoku ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP 542 030 46 37 reprezentowanym przezPrezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego, zwanym w dalszej treści porozumienia "Przekazującym".

§ 1. Zgodnie z § 2 uchwały Nr XVII/135/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Hajnówka do podpisania porozumienia w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miejską Hajnówka zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane Gminy i Powiaty oraz zgodnie z § 2 uchwały Nr XLIV/506/13 Rady Miasta Białystok z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Białegostoku do zawarcia porozumienia w sprawie przekazania zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania zainteresowanym Gminom i Powiatom, Przekazujący powierza Przejmującemu, począwszy od dnia 1 października 2012 r. realizację zadań związanych z uczestniczeniem uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok, w nauce religii prowadzonej przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej Zbór w Białymstoku w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym funkcjonującym przy Zespole Szkół Nr 3 w Hajnówce.

§ 2. 1. Na realizację powierzonego zadania Przekazujący zobowiązuje się przekazać do 20 dnia każdego miesiąca na konto Urzędu Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, nr konta: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058, środki finansowe z tytułu refundacji częściowego wynagrodzenia nauczyciela skierowanego przez władze zwierzchnie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej do nauczania religii.

2. Wysokość środków, o których mowa w ust. 1 wyliczona zostanie na podstawie iloczynu wynagrodzenia brutto (wraz z pochodnymi) nauczyciela religii i procentowego udziału uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok, w ogólnej liczbie uczniów uczęszczających na zajęcia w/w religii.

3. Przejmujący zobowiązuje się informować Przekazującego w okresach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca o wysokości kosztów.

4. Środki, o których mowa w ust.1, należne Przejmującemu za okres od dnia 1 października 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. zostaną przekazane przez Przekazującego w terminie 21 dni od zawarcia niniejszego porozumienia.

§ 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 4. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszego porozumienia będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwe miejscowo i rzeczowo sądy powszechne.

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieoznaczony z możliwością rozwiązania z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia złożonego na koniec roku szkolnego.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2012 r.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta Hajnówka


Jerzy Sirak

Prezydent Miasta Białegostoku


dr hab. Tadeusz Truskolaski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Controlling i Zarządzanie

Controlling i Zarządzanie to fachowy magazyn kierowany do profesjonalistów rachunkowości zarządczej, controllingu, analizy finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama