Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/187/2013 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2002 r. poz. 1456, 1530, 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 28.598,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 176.598,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 148.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - 20.518.644,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 20.382.208,00 zł,

b) dochody majątkowe - 136.436,00 zł.

2) Plan wydatków - 20.518.644,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 19.191.783,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 1.326.861,00 zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany w Załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2013 r." zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 6. Objaśnienia do uchwały stanowi Załącznik Nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/187/2013
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

5 000,00

5 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

0,00

5 000,00

5 000,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

5 000,00

5 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 000,00

23 598,00

33 598,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

0,00

23 598,00

23 598,00

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

0,00

23 598,00

23 598,00

Razem:

17 456 651,00

28 598,00

17 485 249,00

Rodzaj Zlecone

Razem:

3 033 395,00

0,00

3 033 395,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/187/2013
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

115 385,00

141 500,00

256 885,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0,00

141 500,00

141 500,00

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,00

141 500,00

141 500,00

Razem:

159 654,00

141 500,00

301 154,00

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

2 461 561,00

0,00

2 461 561,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

40 000,00

0,00

40 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

3 000,00

3 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 000,00

- 3 000,00

22 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

223 460,00

5 000,00

228 460,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

209 460,00

5 000,00

214 460,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

80 880,00

5 000,00

85 880,00

801

Oświata i wychowanie

7 314 109,00

- 91 500,00

7 222 609,00

80101

Szkoły podstawowe

3 828 207,00

0,00

3 828 207,00

3240

Stypendia dla uczniów

5 250,00

500,00

5 750,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

193 051,00

- 500,00

192 551,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

952 444,00

- 91 500,00

860 944,00

4300

Zakup usług pozostałych

747 200,00

- 91 500,00

655 700,00

852

Pomoc społeczna

1 681 719,00

- 53 000,00

1 628 719,00

85295

Pozostała działalność

614 619,00

- 53 000,00

561 619,00

3110

Świadczenia społeczne

614 619,00

- 53 000,00

561 619,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

819 545,00

26 598,00

846 143,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

0,00

26 598,00

26 598,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

26 598,00

26 598,00

Razem:

17 296 997,00

- 112 902,00

17 184 095,00

Rodzaj: Zlecone

Razem:

3 033 395,00

0,00

3 033 395,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/187/2013
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2013 rok

1. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota dotacji w

Nazwa jednostki

1.

60014

Budowa chodnika przy ulicy Kupieckiej

100.000,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

2.

60014

Remont drogi powiatowej Podostrówek-Ciemne

15.385,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

3.

80120

Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli

10.000,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

4.

85311

Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej

5.754,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

5.

92605

Dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe młodzieży z Zespołu Szkół w Suchowoli

2.500,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

6.

72095

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II (administracja samorządowa)

26.015,00

Umowa z Urzędem Marszałkowskim

7.

60078

Odbudowa drogi powiatowej Nr 1337 B na odcinku Karpowicze - Suchowola - I etap

141.500,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

RAZEM

301.154,00

2. Wykaz dotacji dla instytucji kultury:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1.

921

Razem:

602.000,00

92109

Ośrodek Kultury w Suchowoli

503.000,00

92116

Biblioteki

99.000,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/187/2013
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Objaśnienia

W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i odzieży ochronnej dla OSP Suchowola (Decyzja PZU S.A. na dofinansowanie w/w zadania).

Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80113 "Dowożenie uczniów do szkół"o kwotę 91.500,00 oraz w rozdziale 80195 - "Pozostała działalność" o kwotę 53.000,00 zł, stanowiącą nadwyżkę środków własnych na żywienie dzieci w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania i przeznacza się na zadanie pn.: "Odbudowa drogi powiatowej Nr 1337B na odcinku Karpowicze - Suchowola -I Etap - 141.500,00 zł.

W dziale 600 "Transport i łączność" zmian dokonano na podstawie protokołu weryfikacyjnego szkód, sporządzonego przez Komisję Wojewódzką na drodze powiatowej Karpowicze - Suchowola z uwagi na powtarząjący się charakter klęski (zalewanie drogi powiatowej na w/w odcinku, Komisja uznała pilne przeprowadzenie odbudowy na odcinku 0,9 km drogi, aby przywrócić możliwość jej użytkowania przez lokalną społeczność. Stan techniczny drogi uniemożliwia przejazd. Odcinek drogi od dnia 13 kwietnia 2013 r. jest wyłączony z ruchu do odwołania.

Koszt szacunkowy remontu drogi wynosi 1.415.000,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa - 1.132.000,00 zł, co stanowi 80% udziału,

- środki z budżetu Starostwa Powiatu Sokólskiego - 141.500,00 zł, co stanowi 10% udziału,

- środki z budżetu Gminy Suchowola - 141.500,00 zł, co stanowi 10% udziału.

W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - zwiększono plan dochodów

i wydatków o kwotę 26.598,00 zł na dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchowola" (w tym: środki w kwocie 23.598,00 zł stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki w kwocie 3.000.00 zł z budżetu Gminy Suchowola).

Do załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2013 r." wprowadzono poz. 7 "Odbudowa drogi powiatowej Nr 1337B na odcinku Karpowicze - Suchowola - I etap.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe