Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/119/2013 Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594) oraz art. 211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/100/2012 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krynki na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 "Plan dochodów budżetowych na 2013 rok" zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 47.367,- zł, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o 47.367,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku Nr 2 " Plan wydatków budżetowych na 2013 rok" zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 45.598 ,- zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o 45.598 ,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w załączniku Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2013r." dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 10.919.366,-zł, w tym: dochody bieżące 9.334.166,-zł i dochody majątkowe 1.585.200,-zł,

2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 9.499.516,-zł, w tym: wydatki bieżące 8.769.966,-zł i wydatki majątkowe 729.550,-zł.

§ 3. Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.419.850,-zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 129.000,- zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki z tym związane w wysokości 129.000,-zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Alicja Tryzna


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/119/2013
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 27 czerwca 2013 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj:Bieżące, własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2.885.697,00

-160.500,00

2.725.197,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

351.000,00

- 160.500,00

190.500,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

302.000,00

- 160.500,00

141.500,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

113.133,00

113.133,00

85395

Pozostała działalność

0,00

113.133,00

113.133,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

0,00

107.445,00

107.445,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

5.688,00

5.688,00

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, WŁASNE:

8.316.581,00

- 47.367,00

8.269.214,00

DOCHODY OGÓŁEM:

10.966.733,00

- 47.367,00

10.919.366,00


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/119/2013
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 27 czerwca 2013 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące, własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

40.980,00

60.000,00

100.980,00

60016

Drogi publiczne gminne

10.000,00

60.000,00

70.000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000,00

60.000,00

70.000,00

710

Działalność usługowa

5.001,00

- 2.595,00

2.406,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

5.001,00

- 2.595,00

2.406,00

4300

Zakup usług pozostałych

2.601,00

- 2.595,00

6,00

750

Administracja publiczna

1.401.250,00

43.000,00

1.444.250,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.002.778,00

25.000,00

1.027.778,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

609.236,00

25.000,00

634.236,00

75095

Pozostała działalność

328.722,00

18.000,00

341.722,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

181.200,00

18.000,00

199.200,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

120.900,00

5.000,00

125.900,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

114.900,00

5.000,00

119.900,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

54.850,00

5.000,00

59.850,00

801

Oświata i wychowanie

2.620.108,00

30.700,00

2.650.808,00

80101

Szkoły podstawowe

1.444.057,00

24.300,00

1.468.357,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

925.128,00

9.300,00

934.428,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

39.065,00

12.000,00

51.065,00

4260

Zakup energii

24.000,00

3.000,00

27.000,00

80104

Przedszkola

249.201,00

2.000,00

251.201,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

163.570,00

2.000,00

165.570,00

80110

Gimnazja

513.714,00

3.700,00

517.414,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

351.190,00

3.700,00

354.890,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

135.206,00

700,00

135.906,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

700,00

700,00

852

Pomoc społeczna

921.293,00

3.000,00

924.293,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

18.120,00

3.000,00

21.120,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8.720,00

2.500,00

11.220,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

1.870,00

500,00

2.370,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

362.000,00

0,00

362.000,00

3110

Świadczenia społeczne

362.000,00

- 13.273,00

348.727,00

3119

Świadczenia społeczne

0,00

13.273,00

13.273,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

113.133,00

113.133,00

85395

Pozostała działalność

0,00

113.133,00

113.133,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

23.021,00

23.021,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

1.219,00

1.219,00

4117

Składki na ubezpieczenie społeczne

0,00

4.188,00

4.188,00

4119

Składki na ubezpieczenie społeczne

0,00

222,00

222,00

4127

Składki na Fundusz Pracy

0,00

564,00

564,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

0,00

30,00

30,00

4137

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

0,00

3.843,00

3.843,00

4139

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

0,00

203,00

203,00

4177

Wynagrodzenie bezosobowe

0,00

12.385,00

12.385,00

4179

Wynagrodzenie bezosobowe

0,00

655,00

655,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2.516,00

2.516,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

133,00

133,00

4307

Zakup usług pozostałych

0,00

60.928,00

60.928,00

4309

Zakup usług pozostałych

0,00

3.226,00

3.226,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.580.564,00

- 181.640,00

1.398.924,00

90002

Gospodarka odpadami

431.144,00

- 206.469,00

224.675,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

37.800,00

- 19.000,00

18.800,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

7.300,00

- 4.000,00

3.300,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

900,00

- 400,00

500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

21.600,00

32.000,00

53.600,00

4300

Zakup usług pozostałych

357.544,00

- 215.069,00

142.475,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

190.550,00

24.829,00

215.379,00

4260

Zakup energii

175.600,00

24.829,00

200.429,00

926

Kultura fizyczna

25.000,00

- 25.000,00

0,00

92695

Pozostała działalność

25.000,00

- 25.000,00

0,00

4270

Zakup usług remontowych

25.000,00

- 25.000,00

0,00

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, WŁASNE:

7.659.416,00

45.598,00

7.705.014,00

WYDATKI OGÓŁEM:

9.453.918,00

45.598,00

9.499.516,00


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/119/2013
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2013 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

0,-

1.

Kredyt długoterminowy

§ 9520

2.

Pożyczki

§ 9520

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 9030

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 9510

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944 0

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 9570

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 9310

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 9500

0,-

Rozchody ogółem:

1.419.850,-

1.

Spłaty kredytów

§ 9920

670.000,-

2.

Spłaty pożyczek

§ 9920

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 9630

749.850,-

4.

Udzielone pożyczki

§ 9910

5.

Lokaty

§ 9940

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 9820

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 9950


Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/119/2013 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 27 czerwca 2013r.

Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę 113.133,-zł na zadanie własne bieżące realizowane przez M-GOPS w Krynkach w ramach działania Kapitał Ludzki w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Dokonano także zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 160.500,-zł w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dotyczy to między innymi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu o kwotę 92.965,-zł dotyczy to spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. W celu zrównoważenia budżetu zwiększono wydatki budżetowe.

Dokonano także zwiększenia wydatków o kwotę 113.133,-zł w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej oraz w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 60.000,-zł na zakup kostki brukowej do remontu ulic w Krynkach. Zwiększono wydatki w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 43.000,-zł, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.000,-zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 30.700,-zł, w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 3.000,-zł.

Zmniejszono natomiast wydatki w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 2.595,-zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 181.640,-zł oraz w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 25.000,-zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe