Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/127/13 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Trzcianne polegających na:

1) Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 66 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 108 000 zł, oraz zmniejszeniu planów wydatków o kwotę 42 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 14 282 580 zł

a) dochody bieżące -13 390 693 zł

b) dochody majątkowe - 891 887 zł

2) Wydatki ogółem -14 562 580 zł

a) wydatki bieżące -12 833 858 zł

b) wydatki majątkowe - 1 728 722 zł.

§ 2. Zmianie limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 280 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 280 000 zł.

§ 4. Zmianie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zmianie planów dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 5 w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: Dochody - 215 140 zł. Wydatki - 215 140 zł

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Klepadło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/127/13
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zmiany w planie dochodów na 2013 rok

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Dochody

zwiększenie

zmniejszenie

BIEŻĄCE

600

Transport i łączność

60016

Drogi publiczne gminne

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

66 000

RAZEM BIEŻĄCE

66 000


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/127/13
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na 2013 rok

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Wydatki

zwiększenie

zmniejszenie

BIEŻĄCE

600

Transport i łączność

60016

Drogi publiczne gminne

4270

Zakup usług remontowych

52 000

851

Ochrona zdrowia

85111

Szpitale ogólne

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

10 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

10 000

RAZEM BIEŻĄCE

62 000

10 000

MAJĄTKOWE

010

Rolnictwo i łowiectwo

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

32 000

600

Transport i łączność

60016

Drogi publiczne gminne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

46 000

RAZEM MAJĄTKOWE

46 000

32 000

RAZEM BIEŻĄCE MAJĄTKOWE

108 000

42 000


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/127/13
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe
(kosztorysowe lub szacunkowe (1) )

Nakłady poniesione

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2013 (9+10+11+1)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

600

60016

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104722B Trzcianne - Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzcianne Etap I

608 643 (1)

69 581

300 041

60041

240 000

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy Trzcianne

2.

010

01010

Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo

1 853 499

88 920

366 843

366 843

0

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy Trzcianne

3.

010

01010

Budowa sieci wodociągowej
w zabudowie kolonijnej wsi: Milewo, Mroczki, Zubole, Wyszowate, Krynica, Szorce, Nowa Wieś, Stare Bajki

2 129 500 (1)

2 800

10 000

10 000

0

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy Trzcianne

4.

900

90001

Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie
Trzcianne

164 640 (1)

14 640

10 000

10 000

0

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy Trzcianne

5.

750

75023

Gminne Centrum Kultury - Etap I Poprawa warunków lokalowych i rozszerzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne

1 854 584

318 615

1 242

1 242

0

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy Trzcianne

6.

921

92109

Przebudowa z rozbudową części istniejącego budynku szkoły ze zmianą użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Niewiarowie

517 975

25 130

492 845

165 389

40 000

A.
B.
C.

287 456

Urząd Gminy Trzcianne

7.

921

92109

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Szorcach, z doposażeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną

282 689(*)

14 500

268 189

98 758

0

A.
B.
C.

169 431


Urząd Gminy Trzcianne


8.60060016Budowa ulic: Mickiewicza, Królowej Bony, Słowackiego1 008 6770100 000100 0000


A.
B.
C.0Urząd Gminy Trzcianne

9.

600

60016

Przebudowa dróg gminnych: Trzcianne - Pisanki, Trzcianne - Nowa Wieś - Stare Bajki, kol. Boguszewo do drogi Zucielec - Boguszewo, Kleszcze

1 252 196 (1)

14 640

5 000

5 000

0

A.
B.
C.

0
Urząd Gminy Trzcianne

10.

600

60016

Przebudowa dróg gminnych: Nr 104702B Trzcianne- Boguszewo Kolonia, Nr 104710B Stare Bajki - Boguszewo Kolonia, Nr 104716B Stare Bajki do drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie - Downary na odcinku 13,15 km

5 250 000 (1)

80 000

5 000

5 000

0

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy Trzcianne

11.

010

01010

Wykonanie sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Chojnowo, Pisanki, Zucielec

574 900

24 596

10 000

10 000

0

A.
B.
C.

0Urząd Gminy Trzcianne

12.

900

90001

Rewitalizacja zbiornika wodnego we wsi Krynica wraz z budową małej infrastruktury turystycznej

384 000

1500

3000

3 000

0

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy Trzcianne

13.

900

90005

Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnej3 339 639

50 000

20 000

20 000

0

A.
B.
C.

0


Urząd Gminy Trzcianne

14.

900

90001

Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Trzciannem(zainstalowanie pompy ciepła)

459 000

0

10 000

10 000

0

A.
B.
C.

0


Urząd Gminy Trzcianne

15.

600

60016

Przebudowa drogi gminnej b.n. w miejscowości Zajki Gmina Trzcianne o dł. 160 m

46 000

0

46 000

46 000

0

A.
B.
C

0

Urząd Gminy Trzcianne

Ogółem

19 725 942

704 922

1 648 160

911 273

280 000

0

456 887

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

(*) Wartość szacunkowa


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/127/13
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -
Powiat moniecki

80 000

1

Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe

582 175

2

Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem

10 000

185 750

2

Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Oddziały Przedszkolne

37 621

3

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannem

72 750

3

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach

10 000

4

Województwo
Podlaskie

562


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/127/13
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Plan przychodów i wydatków dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową na 2013 rok

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych** na początek roku

Przychody*

Wydatki

Stan środków obrotowych** na koniec roku

Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.

ogółem

w tym:

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

dotacje z budżetu***

w tym:

§ 265

na inwestycje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I.

Dochody własne jednostek budżetowych

z tego:

1

Gimnazjum w Trzciannem

0

9 590

9 590

0

2

Szkoła Podstawowa w Trzciannem

0

2 750

2 750

0

3

Stołówki szkolne

0

202 800

202 800

0

Ogółem

0

215 140

215 140

0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę


Uzasadnienie

Zwiększono dochody Budżetu Gminy Trzcianne o wkład własny mieszkańców wsi Zajki i Kleszcz. Mieszkańcy wsi Zajki zadeklarowali kwotę 36 000 zł. na zadanie inwestycyjne ,,Przebudowa drogi gminnej b.n. w miejscowości Zajki Gmina Trzcianne o dł.160 m. '' . oraz mieszkańcy wsi Kleszcz zadeklarowali wkład własny w kwocie 30 000 zł. na zadanie remont drogi we wsi Kleszcze. Dokonano zmian w wydatkach budżetu gminy Trzcianne poprzez zwiększenie o 108 000 zł. oraz zmniejszenie o kwotę 42 000 zł. zmniejszono wydatki w wydatkach majątkowych w zadaniu pn,, Budowa Sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo,
a jednocześnie przeznaczając na powyższe zadania . Zwiększono wydatki na zadanie ,,Przebudowa drogi gminnej b.n. w miejscowości Zajki Gmina Trzcianne o dł.160 m.'' oraz wydatkach bieżących zwiększono na remont dróg gminnych a w szczególności na zadanie remont drogi we wsi Kleszcze.
A także wprowadzono dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach wysokości 10 000 zł. na zakup Karetki Pogotowia a jednocześnie zmniejszając planowaną dotację dla Stowarzyszeń realizujących zadania Gminy Trzcianne .

W Załączniku nr 3 dokonano stosownych zmian do faktycznie realizowanych zadań ,oraz wprowadzono nowe zadanie pn,, Przebudowa drogi gminnej b.n. w miejscowości Zajki gmina Trzcianne o dł. 160 m.''

W załączniku nr 4 i 5 dokonano stosownych zmian do faktycznych potrzeb .

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe