Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/170/13 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 16 lipca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę34 507- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę114 195 ,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę148 702- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)plan dochodów ogółem:29 991 490,91 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości28 384 109,91 zł,

- dochody majątkowe w wysokości1 607 381,00,

2)plan wydatków ogółem:31 419 859,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości25 360 816,91 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości6 059 043,00.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości1 428 369 , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)zaciąganych kredytów w kwocie700 000 zł,

2)wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
728 369 .

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie500 000 ,

2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie700 000 ,

3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie1 000 000 zł.

§ 6. W uchwale Nr XXII/133/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2013 rok, zmienionej uchwałą Nr XXIII/143/13 z dnia 12 lutego 2013 r., uchwałą Nr XXIV/148/13 z dnia 26 marca 2013 r., uchwałą Nr XXV/159/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r. oraz uchwałą Nr XXVI/163/13 z dnia 11 czerwca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)załącznik Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2013 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2)załącznik Nr 6 "Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2013 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Anna Matląg


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/170/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 16 lipca 2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Klasyfikacja

Zwiększenie
dochodów

Objaśnienia paragrafów

Rodzaj
zadania

Dział

Rozdział

§

Dochody bieżące

801

80101

0960

4.978

Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaną darowizną od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej.

własne

754

75412

2710

4.500

Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

własne

OGÓŁEM
dochody bieżące

9.478

×

Dochody majątkowe

900

90095

6207

25.029

Zwiększenie dochodów z tytułu płatności ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu "Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego" - refundacja poniesionych wydatków.

własne

OGÓŁEM
dochody majątkowe

25.029

×

DOCHODY RAZEM

34.507

×


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/170/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 16 lipca 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2013 r.

Klasyfikacja

Zmniejszenie
wydatków

Zwiększenie wydatków

Objaśnienia paragrafów

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

Wydatki bieżące

754

75412

3020

1.900

Zwiększenie wydatków związanych z zakupem sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Własne

754

75412

4210

2.600

754

75412

4270

8.000

Zwiększenie wydatków przeznaczonych na remont strażnicy w Zdrojach - wymiana drzwi garażowych.

Własne

921

92105

4300

25.000

Zmniejszenie wydatków dotyczących realizacji zadań w zakresie kultury.

Własne

921

92109

2480

25.000

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Czarnej Białostockiej w związku z organizacją Spotkań Hubertowskich oraz Dożynek.

Własne

OGÓŁEM
Wydatki bieżące

25.000

37.500

×

Wydatki majątkowe

600

60014

6300

89.195

Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej.

Poroz. z jst

754

75412

6050

20.000

Zwiększenie wydatków przeznaczonych na wykonanie centralnego ogrzewania w budynku OSP w Czarnej Wsi Kościelnej.

Własne

801

80101

6050

66.173

Zwiększenie wydatków przeznaczonych na modernizację szatni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej.

Własne

900

90095

6209

25.029

Zwiększenie wydatków dotyczących zwrotu dofinansowania z budżetu państwa realizacji projektu "Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego" w związku ze zmianą źródła finansowania.

Własne

OGÓŁEM
Wydatki majątkowe

89.195

111.202

×

WYDATKI RAZEM

114.195

148.702


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/170/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 16 lipca 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej we wsi Wólka Ratowiecka

1 288 849

1 232 849

519 534

A.
B.
C.

713 315

Urząd Miejski

2.

600

60016

Budowa ul. Spółdzielczej

370 000

370 000

70 000

300 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

3.

600

60016

Budowa ul. Orzeszkowej

465 000

465 000

165 000

300 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

4.

600

60016

Budowa ul. Kasztanowej i Wierzbowej

520 000

520 000

420 000

100 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

5.

600

60016

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg os. Starówka - etap I

55 000

55 000

55 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

6.

600

60016

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic os. Zory

20 000

20 000

20 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

7.

600

60016

Budowa ul. Gęsiej

56 226

56 226

56 226

A.
B.
C.

Urząd Miejski

8.

600

60016

Przebudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wrzosowej do Podlaskiego Parku Przemysłowego

450 000

450 000

450 000

A. B. C.…

Urząd Miejski

9.

700

70095

Termomodernizacja budynku przy ul. Czajkowskiego 9 w Czarnej Białostockiej

21 000

21 000

21 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

10.

710

71004

Opracowania urbanistyczne

40 000

40 000

40 000

0

A.
B.
C.

Urząd Miejski

11.

750

75023

Budowa nowego budynku Urzędu Miejskiego

20 000

20 000

20 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

12.

754

75412

Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku OSP w Czarnej Wsi Kościelnej

38 150

38 150

38 150

A.
B.
C.

Urząd Miejski

13.

801

80101

Budowa skoczni i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej oraz modernizacja szatni

186 173

186 173

186 173

A.
B.
C.

Urząd Miejski

14.

801

80101

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej.

126 610

126 610

63 305

A. 63 305
B.
C.

Urząd Miejski

15.

900

90001

Budowa rowu melioracyjnego wraz z kanalizacją ściekową wód opadowych i roztopowych na os. Wschód i os. Tartaczne - wykonanie dokumentacji

40 000

40 000

40 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

16.

900

90001

Budowa przepustu pod torem kolejowym na działce nr 1594/14 w Czarnej Białostockiej

318 700

318 700

318 700

A.
B.
C.

Urząd Miejski

17.

900

90002

Budowa Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów Komunalnych - dokumentacja projektowa

39 000

39 000

39 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

18.

900

90095

Budowa altany drewnianej we wsi Wólka Ratowiecka

5 600

5 600

5 600

A. B.C.…

Urząd Miejski

19.

926

92601

Budowa hali sportowo-widowiskowej

10 000

10 000

10 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

20.

700

70005

Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości

200 000

200 000

200 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

21.

720

72095

Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, admoinistracja samorządowa".

263 712

263 712

39 557

A.
B.
C.

224 155

Urząd Miejski

Ogółem

4 534 020

4 478 020

2 777 245

700 000

63 305

937 470

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/170/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 16 lipca 2013 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2013 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Gmina Wasilków

4 200

2

Gmina Białystok

10 000

3

Powiat Białostocki

581 355

4

Dom Kultury w Czarnej Białostockiej

512 900

5

Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej

270 300

Razem

595 555

783 200

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV (typ 16, 18) dziewczynek w wieku 12 lat, mieszkanek Gminy Czarna Białostocka na lata 2011-2014

51 000

2

Działania w zakresie profilaktyki uzależnień

80 554

3

Aktywizacja i działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe. Działalność kulturalna, edukacyjna, prozdrowotna, ekologiczna na rzecz społeczności lokalnej.

10 600

4

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsród dzieci i młodzieży

23 400

165 554

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe